EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet

EU-HAVI

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut EU:n vieraslajiasetus (EU) N:o 1143/2014 edellyttää, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä tehokkaita hallintatoimenpiteitä haitallisten vieraslajien hävittämiseksi tai niiden leviämisen rajoittamiseksi. EU:ssa on laadittu luettelo 37 haitallisesta vieraslajista, joihin toimenpiteet tulee kohdistaa.

Toimenpiteiden on perustuttava kustannus-hyötyanalyysiin ja riskinarviointiin, ts. lajit on asetettava tärkeysjärjestykseen niiden leviämis- ja lisääntymispotentiaalin ja niistä aiheutuvien haittojen perusteella. Torjuntatoimet on priorisoitava kustannusten ja hyödyn perusteella.
EU:n asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion on selvitettävä hallintatoimenpiteet laajalle levinneiden haitallisten vieraslajien osalta 18 kuukauden kuluessa EU:n vieraslajiluettelon voimaantulosta. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen kansallisen vieraslajilain toimeenpano edellyttää vastaavan kansallisen toimintasuunnitelman laatimista.
Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita. EU:n vieraslajiasetukseen liittyvät hallintatoimenpiteet mukautetaan Suomen erityisoloihin tämän selvityksen tuloksiin perustuen. Suomi on velvoitettu raportoimaan EU:n vieraslajiluettelon lajien levinneisyys ja mahdolliset torjuntatoimet EU:lle.
Tähän liittyen EU-HAVI-hankkeen tavoitteena on selvittää EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien haitallisten vieraslajien:
1) levinneisyys ja tärkeimmät esiintymät Suomessa (Suomessa tavattavien lajien osalta) sekä leviämisriski Suomeen (lajit, joita ei vielä Suomessa)
2) mahdolliset haittavaikutukset ja leviämisriski uusille alueille Suomessa
sekä näiden lisäksi
3) laatia suosituksia hallintatoimenpiteiden kohdistamisesta eri lajeihin ja alueille (priorisointi) ja
4) arvioida kustannustehokkaat hallintatoimenpiteet (torjuntatoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt) lajien hävittämiseksi tai leviämisen rajoittamiseksi priorisoiduille lajeille.

Vieraslajeista aiheutuvan riskin ja torjuntakeinojen kustannus-hyötyanalyysiin perustuva arviointi auttaa valitsemaan yhteiskunnan kannalta parhaat hallintatoimenpiteet. Hallintatoimenpiteiden priorisoinnilla kohdennetaan haitallisten vieraslajien torjunta ja leviämisen ehkäisy kustannustehokkaasti tärkeimpiin kohteisiin.

EU:n velvoitteiden hoitamisen kannalta on tärkeää, että haitallisten vieraslajien levinneisyystiedot ovat mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset. Hankkeessa tarkennetaan Suomen luonnossa jo esiintyvien jättiputkien, täpläravun, keltamajavankaalin ja villasaksiravun levinneisyystietoja. Lisäksi arvioidaan etenkin luetteloon kuuluvien lemmikkieläinten sekä puutarha- ja akvaariokasvien potentiaalista riskiä levitä Suomen luontoon.

EU-HAVI-hankkeen tavoitteena on osaltaan parantaa tietoisuutta vieraslajeihin liittyvistä riskeistä ja haitallisten vieraslajien torjuntakeinoista. Samalla pyritään parantamaan lajien levinneisyystietojen tarkkuutta, edistämään haittojen ennaltaehkäistyä sekä tukemaan sääntelyn toimeenpanoa. Hankkeen keskeinen viestintäkanava on kansallinen vieraslajiportaali. Erityisesti pyritään aktivoimaan kansalaisia ilmoittamaan vieraslajihavaintojaan vieraslajiportaalin kautta.

Lisätietoa hankkeesta: http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/eu-n-haitallisten-vieraslajien-levinneisyys-ja-hallintatoimenpiteet-eu-havi-

Linkit:
Kansallinen vieraslajilaki eli laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151709

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen
ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=FI

EU:n vieraslajiluettelo http://www.vieraslajit.fi/content/eun-kannalta-haitalliset-vieraslajit-hyv%C3%A4ksytty-eun-vieraslajikomiteassa-4122015

Kansallinen vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia http://www.vieraslajit.fi/fi/node/27