EU 2020 – Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa

EU 2020 - Skenaariotarkastelut

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa.

Hanke tuottaa tietoa metsien biomassan ja siitä valmistettujen hyödykkeiden markkinanäkymistä Euroopassa ja kansallisella tasolla, kun metsien käyttöön kohdistuu poliittisista päätöksistä ja muista toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä seuraavia muutospaineita. Biomassan ohjautumista teollisuuden raaka-aineeksi ja energian tuotantoon tarkastellaan samanaikaisesti. Energiakäytön osalta tarkastelun kohteena ovat paitsi perinteinen sähkön ja lämmön tuotanto, myös uusien tuotteiden, kuten nestemäisten biopolttoaineiden valmistus.

Hanke lisää tietoa siitä, miten metsäteollisuus Euroopassa ja Suomessa sopeutuu kiristyvään kilpailuun puusta energiasektorin kanssa. Hanke myös selvittää politiikkatoimiin sekä kansainväliseen kauppaan ja metsäteollisuuden kehitykseen kytkeytyviä reunaehtoja sille, että Suomen ja muiden EU-maiden puupohjaisen energian käyttötavoitteet saavutetaan markkinaehtoisesti tai ohjauskeinojen tuella. Tarkastellessaan metsävarojen käytön kehitystä hankkeen tutkimus luo pohjaa myös metsien tuottamaan biomassaan perustuvan energiantuotannon ja muun puunkäytön ilmastovaikutusten arvioimiselle.