Elintarvikemarkkinoiden kilpailullisuus ja hinnanmuodostuksen läpinäkyvyys

Elintarvikemarkkinat Elintarvi

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys ovat pitäneet yllä vilkasta keskustelua ja herättäneet kysymyksiä kotimaisen elintarvikeketjun toimivuudesta ja kilpailullisuudesta. Hintakehityksen lisäksi keskustelua herättää kuluttajan maksaman hinnan jakautuminen elintarvikeketjun sisällä, mikä antaa aiheen tarkastella elintarvikeketjun eri osien keskinäisiä voimasuhteita ja näiden merkitystä kilpailulle, elintarvikeketjussa tapahtuvalle tulonjaolle ja elintarvikkeiden hinnanmuodostukselle. Tässä tutkimushankkeessa analysoidaan tilastollisin välinein suomalaisten elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta elintarvikeketjun eri osissa ulottuen aina alkutuotannosta vähittäiskauppaan. Tutkimuksen päätavoite voidaan jakaa neljään osatavoitteeseen. Ensimmäinen osatavoite on selvittää elintarvikeketjun eri osien ja eri kustannustekijöiden vaikutus elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen eriyttämällä kuluttajan tuotteesta maksama hinta raaka-aineen hintaan, jalostuksen ja kaupan osuuteen. Toisena osatavoitteena on selvittää maatalouden tuottajahinnoissa ja muiden tuotantopanosten hinnoissa tapahtuvien muutosten välittymistä vertikaalisesti tuotteiden kuluttajahintoihin Suomessa. Kolmantena osatavoitteena on testata empiirisesti ostajapuolen markkinavoiman olemassaoloa ja vähittäiskaupan keskittymisen vaikutusta hinnanmuodostukseen. Neljäntenä osatavoitteena on analysoida ulkomaankaupan eli tuonnin ja viennin vaikutusta kotimaiseen hinnanmuodostukseen.