Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kus

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää eläinlääkäripalveluita. Lain 11 pykälän mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka kyseisen kunnan alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Arkipäivisin palvelun on mahdollistettava eläinlääkärin käynti hyötyeläinten eläintenpitopaikassa. Kunta voi lain mukaan tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa sopimuksen peruseläinlääkäri-palveluiden ja päivystyspalveluiden tuottamisesta.

Hallinnonallallaon tarve selvittää peruseläinlääkäripalveluiden sekä päivystyspalveluiden saatavuudesta seuraavilta osin:
1.Millaisia sopimuksia kunnat ovat tehneet eläinlääkäripalveluiden?
2.Vastaavatko tehdyt sopimukset sisällöltään sitä, mitä laissa on tarkoitettu peruseläinlääkäripalveluilla ja kiireellisellä eläinlääkärinavulla?
3.Mitä palveluita olisi saatavilla yksityiseltä sektorilta ja olisiko palveluita saatavilla kaikissa Suomen maakunnissa?
4.Onko tuotantoeläimille saatavissa palveluita yksityisiltä eläinlääkäriasemaketjuilta nyt ja tulevaisuudessa.
5.Miten eläinlääkäripalvelut on järjestetty Norjassa ja Ruotsissa?
6.Miten suuria kustannuksia kunnille aiheutuu eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta?

2) Toteutus

Eläinlääkäripalveluiden osalta esitettyihin kysymyksiin vastaamiseksi selvitetään, millaisia sopimuksia kunnat ovat tehneet eläinlääkäripalveluiden (peruseläinlääkäripalvelut ja päivystyspalvelu kiireellistä eläinlääkäriapua varten) hankkimiseksi yksityisiltä. Sopimuksiin pyritään tutustumaan ja sovittu hinta- ja palvelutaso selvittämään kyselyllä. Sopimusten sisältöä verrataan lainsäädäntöön, jolloin voidaan selvittää hankittujen peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen eläinlääkärinavun vastaavuus lainsäädännön vaatimusten kanssa.

3) Tuotokset

Vastaukset lainsäädännön valmistelun tueksi em. kysymyksiin.
Raportti, jossa kerrotaan selvityksen tulokset.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Terveydenhuollon toimintamallit ovat murrosvaiheessa ja myös eläinlääkäripalveluiden tarjoamisen malleihin kohdistuu muutospaineita. Hyvin toimiva eläinterveyshuolto on eläinten terveyden ylläpitämisen eräs perusedellytys. Se auttaa hallitsemaan eläintautien sekä zoonoosien leviämisen riskejä. Tämä näkyy terveinä ja hyvin voivina eläiminä, turvallisesti tuotettuina eläinperäisinä elintarvikkeina ja myös terveempinä ihmisinä. Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, millaisia kustannuksia eläinlääkäripalveluista aiheutuu, millaiset vaihtoehdot olisivat toimivia ja millainen olisi yksityisten palveluntarjoajien saatavuus maan eri osissa. Tulokset auttavat eläinlääkäripalveluista vastaavia viranomaisia ja yrityksiä uudistamaan toimintaansa. Tulokset auttavat valtioneuvostoa ja eduskuntaa valmistelemaan säädöksiä, jotka yhtäältä turvaavat eläinten terveyden ja toisaalta tarjoavat palveluita nykyistä kustannustehokkaammin ja riittävää yritystoimintaa ylläpitäen.
Selvityksen tulokset vaikuttavat suoraan em. lainsäädännön valmisteluun sekä auttavat eläinlääkintöalan resurssien mitoittamisessa.

5) Asiakkaat
Hankkeen hyödynsaajia ovat eläinterveydenhuollosta vastaavat toimijat (kuten viranomaiset, MMM, Evira), muiden hallinnonalojen ministeriöt (esim. STM), kansanedustajat ja kuntapäättäjät, jotka valmistelevat uudistuksia eläinlääkäripalveluiden tarjontamalleihin ja laajemmin ajatellen osallistuvat SoTe-uudistuksen valmisteluun, sekä alalla toimivat yritykset sekä eläinten omistajat.