Maaseudun ekosysteemipalvelut ja niiden arvo

EKOAR

Alkamispäivä

01.11.2011

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Ekosysteemipalvelut (ES) ovat erilaisia luonnon prosesseja ja tuotteita, jotka tukevat ihmisten olemassaoloa ja hyvinvointia. Ekosysteemipalveluiden tarjonta on heikentynyt viimeisen 50 vuoden aikana olennaisesti ja palveluiden heikkenemisen odotetaan edelleen vähentävän myös sosiaalista hyvinvointia. Maaseudun ekosysteemit, myös sellaiset, joissa ihmisen toiminta ja läsnäolo on vallitsevaa, kuten maatalousympäristöt, tuottavat palveluita, joilla on merkittäviä taloudellisia arvoja. Useiden ekosysteemipalvelujen korvaaminen ihmisen tuottamilla palveluilla olisi joko kallista tai mahdotonta. Tutkimus kohdistuu maatalousympäristöjen säätely- ja kulttuuripalveluihin, erityisesti virkistys-, maisema-, pölytys- ja vesiensuojelupalveluihin. Koska maatalouden ekosysteemipalvelujen luonteeseen kuuluu niin julkishyödykeominaisuus kuin vahva kytkentä yksityiseen maanomistukseen, tutkimus lähestyy ekosysteemipalveluita yhtäältä niiden kysynnän ja arvon määrittämisen kautta sekä toisaalta niiden tarjonnan ja tehokkaan politiikan suunnittelun ja suunnittelujärjestelmien kautta. Ekosysteemipalveluiden arvoa määrittävät mitattavissa olevat kansalaisten preferenssit. Tarjontapuolella tutkitaan ekosysteemipalvelujen tuotantoa edistävien toimenpiteiden edullisuutta. Lisäksi maanomistajien halukkuutta ekosysteemipalvelujen tuotantoon arvioidaan spatiaalisesti, jotta voitaisiin suunnitella tehokasta politiikkaa ja markkinalähtöisiä tarjontamekanismeja. Viemällä ekosysteeminäkökulma maankäytön suunnittelumalleihin vahvistetaan ekosysteemipalveluiden huomioon ottamista myös elinkeinojen tarpeiden näkökulmasta.