Sisävesien ekosysteemipalveluiden kustannus-hyötyanalyysi

EcoSpa Sisävesien ekosysteemip

Alkamispäivä

01.09.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke liittyy "Ympäristöystävällinen maatalous"-tutkimusalueeseen ja se tuottaa tuloksia ”Maataloudesta Itämereen ja sisävesistöihin kohdistuvan ravinne- ja torjunta-ainetutkimuksen vähentäminen”- tutkimusteemaan. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää poikkitieteellistä osaamista, työkaluja ja asiantuntijuutta sisävesien ympäristöongelmiin ja niiden taloudelliseen analyysiin liittyen. Hankkeessa identifioidaan sisävesien ekosysteemipalveluita ja niiden arvoa, rakennetaan integroituja malleja kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien laskemiseksi, tarkastellaan poistokalastuksen merkitystä rehevöitymisen torjunnassa, ja syvennetään ymmärrystämme vesistökuormituksen eri komponenttien (ravinteet, kiintoaines, orgaaninen aines) yhteisvaikutuksista rehevöitymisen torjunnassa. Hankkeen tuotokset ovat tutkimustuloksia ja malleja, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena mm. maatalous- ja ympäristöhallinnossa sekä vastattaessa vesipuite- ja meristrategiadirektiivien haasteisiin.