Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology

DroneKnowledge

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

14.11.2016

Tiivistelmä

Pieniin miehittämättömiin lentolaitteisiin (sUAS, drone) perustuva kaukokartoitus on nopeasti kehittyvää tekniikkaa. Droneteknologia mahdollistaa edullisen tiedonkeruun halutulla spatiaalisella ja ajallisella tarkkuudella, mikä avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia useilla sovellusalueilla. Drone-markkinoiden odotetaankin kasvavan räjähdysmäisesti lähivuosina. Esimerkkejä potentiaalisista sovelluksista ovat maanmittaus ja kartoitus, täsmämaatalous ja –metsätalous, erilaiset monitorointi ja seurantatehtävät, kuten vedenlaadun monitorointi, energiaverkkoihin ja –tehokkuuteen liittyvät sovellukset, infrastruktuurisovellukset, lainvalvonta, turvallisuus, sekä tiede ja koulutus. Suomalaiset tutkijat ja yritykset ovat tehneet kansainvälisesti johtavia innovaatioita ja avauksia sUAS kaukokartoituksen alueella, erityisesti edulliset ja keveät hyperspektrikuvaus- ja laserkeilausteknologiat. Ominaista sUAS kaukokartoitusaineistoille ovat äärimmäisen tarkka spatiaalinen erotuskyky, valtavat datamäärät sekä epävakaista alustoista ja kuvausolosuhteista johtuvat geometriset ja radiometriset epävarmuudet. Käytännön sovellukset puolestaan vaativat massiivisten datamäärien lähes reaaliaikaista ja automaattista prosessointia sekä tulkintatulosten epävarmuuden tuntemista. Tutkimusryhmän tutkijat ovat tehneet sUAS kaukokartoituksen perustutkimusta erityisesti maatalouden, metsätalouden, vedenlaadun, ympäristövaikutusten estimoinnin ja sähköverkkojen kartoituksen alueilla. DroneKnowledge-hankkeen kokonaistavoite on kehittää tietämysperustaisia ratkaisuja ja uutta kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille sUAS kaukokartoitusteknologian vientiyrityksille merkittävillä liiketoiminta-alueilla, sekä parantaa sUAS tutkimuksen ja liiketoiminnan kilpailukykyä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheen tavoitteet ovat määrittää ratkaisumenetelmät em. UAS kaukokartoitushaasteisiin kansainvälisesti merkittävimmillä liiketoiminta-alueilla sekä laatia tutkimussuunnitelma ja konsortio vaiheeseen 2.