Hiitolanjoki example of dam removal impacts

DamRem

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Kerätä dataa CH4-päästökertoimiin rakennetuille pienille virtavesille ja patoaltaille. Mitata patojen purkamisen ilmastovaikutus. Tutkia patojen purkamisen vaikutuksia biodiversiteettiin vaelluskaloilla. Arvioida jokivarren yhteisön hyötyjä ja rasitteita vedenkorkeuden muuttuessa.

Tuotokset

Tietoa ja kokemusta kalabiologiasta ja ilmastovaikutuksista vastaavien padonpurkuhankkeiden tueksi. Havaintoja metaanin päästökertoimien laatimiseksi tulvitetun maan kasvihuonekaasuinventaariossa. Yhteisön asenteiden, odotusten, hyötyjen ja haittojen kartoitus vedenpinnan muutoksiin nähden.