Geenivarat ja viljelykasvien villit sukulaislajit

CWR

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien (CWR, Crop wild relatives) suojelun tärkeys on viimevuosina tiedostettu ja sitä tuodaan voimakkaasti esiin muun muassa FAO:n tuoreessa julkaisussa ´Coping with the climate change -the roles of genetic reseurces for food and agriculture´ (FAO, 2015). Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaislajit voivat tulevaisuudessa olla entistä tärkeämpi lähde, kun etsitään geenimuotoja jotka lisäävät viljelykasvien sopeutuvuutta ilmastonmuutoksen edetessä muuttuviin ympäristöolosuhteisiin, tai kun pyritään tutkimuksen keinoin ymmärtämään minkälaisin mekanismein kasvit sopeutuvat erilaisiin kasvuolosuhteissaan esiintyviin abioottisiin ja bioottisiin stresseihin. Strategiaa Suomen viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelemiseksi on valmisteltu osana PGRSecure EU-hanketta (Heli Fitzgerald, MTT Report 121). Tätä työtä jatkettiin pohjoismaisella tasolla NordGenin Geenivarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa Ecosystem services: Genetic resources and crop wild relatives, joka sai rahoitusta Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta v. 2015-2016. Vuonna 2017 hyväksyttiin jatkohanke, jossa pohjoismaista yhteistyötä jatketaan. Hankkeen nimi on: Wild genetic resources - a tool to meet climate change, ja sitä rahoittaa pohjoismainen ministerineuvosto.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeessa pohditaan viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien (CWR) suojelun toteuttamisen mahdollisuuksia Pohjoismaisessa kontekstissa. Verkostoitumishanke.

Tuotoksena on pohjoismainen hallinnollisen tahon suositus-dokumentti CWR-suojelun organisoimisen taustatueksi. Lisäksi hankkeessa on priorisoitu pohjoismaista CWR-lajien prioriteettilajilistaa sekä kartoitettu tärkeimpiä suojeltavia alueita, joissa CWR-suojelu tulisi toteuttaa. NordGenin verkkosivuille on tuotettu monipuolista tiedotusmateriaalia prjektiryhmän toimesta.