Alkuperäiskasvien luonnonvaraisten sukulaisten (CWR) suojelustrategian kehittäminen

CWR-suojelustrategia

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

29.02.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet:

Luonnonvaraisten sukulaislajien (crop wild relatives, CWR) merkitys kasvinjalostukselle ja ruokaturvalle on tunnustettu useilla kansainvälisillä foorumeilla (FAO: kasvigeenivarasopimus, geenivarakomissio; CBD: Aichi Biodiversity Targets; UN Sustainable Development Goals). Kansallisen kasvigeenivaraohjelman CWR-tavoitteet perustuvat näihin sopimuksiin ja toimintaohjelmiin. Lisäksi Suomenkin hyväksymän kansainvälisen kasvistonsuojelustrategian (Global Strategy for Plant Conservation, GSPC) tavoitteena on (Target 9), että 70% CWR-lajeista olisi suojelun piirissä vuoteen 2020 mennessä. Siksi olisi tärkeää selvittää kuinka suuri osa lajeista on jo nyt suojelun piirissä ja mitä toimia suotuisan suojelutason saavuttaminen vaatii.
EU-tasolla on käynnissä European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - ohjelman alaisuudessa projekti, jonka tavoitteena on Euroopan CWR-strategian luominen. Osana eurooppalaista strategiaa Pohjoismaat ovat parhaillaan kehittämässä jäsenmaiden välistä CWR-suojelun koordinaatiota. Tavoitteena on kansallisten strategioiden ja niiden toimeenpanon kehittäminen yhteistyössä Pohjoismaiden kanssa. Suomi on jo laatinut oman kansallisen CWR-strategian (Fitzgerald, 2013). T&K-rahoitusta haettiin tämän strategian toimeenpanoa koskevan toimintaohjelman laatimiselle sekä sen vaatimille esiselvityksille.

Hankkeen tavoitteet

Hankerahoitus: "Alkuperäiskasvien luonnonvaraisten sukulaisten (CWR) suojelustrategian kehittäminen" 2017-2018:

- Suomalaisen asiantuntijaverkoston rakentaminen. Verkosto toteuttaa, ohjaa ja kehittää toimintaohjelman valmistelua sekä myöhempää toiminnan toteutusta. Määritetään käytännön toimijat ja niiden roolit.

- Suomen CWR- lajien prioriteettilistan päivittäminen sekä tärkeimpien suojeltavien lajien valitseminen tarkennetulla suojeluaukkoanalyysilla.

- CWR-suojelualueiden nimeämiseen (perustamiseen), seurantaan ja ylläpitoon liittyvien käytännön suojelukysymysten, vastuunjaon periaatteiden ja ohjeistuksen selvittäminen.

- Pilottiselvitys suojelualueiden perinnebiotooppien merkityksestä CWR-kasvien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisessä in situ -prioriteettialueella.

Vuonna 2019 saatu jatkohanke "CWR-suojelu käytännössä: Saatujen tulosten jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi":

- Määritellään CWR-lajien geenireservin toteuttamisen käytännön toimenpiteet yhdellä suojelualueella (Pilotti)

- Valmistellaan Suomen CWR-suojelun toteuttamisen alustava kokonaissuunnitelma pilottialueen kokemusten perusteella.

2) Toteutus

Hankkeen toteuttaa hankeryhmä, jossa on vahva osaaminen luonnonvaraisten kasvien ja
viljelykasvien geenivarojen suojelusta, geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämisestä sekä suojelualueiden hoidosta. Hankkeen toteuttajilla on myös laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Suurimmat roolit ovat LUOMUS (HY):llä ja Metsähallituksella, Luke koordinoi hankkeen joka liittyy olennaisesti kansallisen kasvigeenivaraohjelman työkenttään. Mukana lisäksi SYKE ohjausryhmässä.

3) Tuotokset
Tämän hankkeen lopputuloksena saadaan toiminta-suunnitelma CWR-prioriteettilajien suojelulle, ja vuoden 2019 jatkorahalla jalkautetaan tutkimusta käytänön toimenpiteiksi.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Kehitettävä toimintaohjelma esitellään geenivaraneuvottelukunnassa ja relevanteille ministeriöille tueksi päätöksentekoon. Loppuraportti toimii hallinnon apuvälineenä CWR-suojelun toteuttamisen politiikkataustan ja rahoitussuunnitelman laadinnassa.

5) Asiakkaat

MMM ja YM. Kansainvälisistä sopimuksista juontuva tavoite. Palvelee Suomen kansaa pitkällä aikavälillä.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeessa valmistellaan Suomen kansallisen CWR-strategian toimeenpanoa ja CWR-lajien suojelun toteuttamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, sekä tehdään sen vaatimat esiselvitykset.
Tehdään esitys käytännön toimenpiteiksi.

Perustettiin suomalainen asiantuntijaverkosto, joka ohjaa ja kehittää CWR-suojelun toimintaohjelman valmistelua ja myöhempää toiminnan toteutusta.
Päivitettiin Suomen CWR- lajien prioriteettilista. Selvitetään CWR-lajien suojelun käytännön toteuttamisen vaihtoehtoja. Tehtiin pilottiselvitys suojelualueiden perinnebiotooppien merkityksestä CWR-kasvilajien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisessä in situ -prioriteettialueella. Järjestetiin työpaja ja laadittiin alustava toimintasuunnitelma.

Julkaisu:

Fitzgerald, Heli; Eisto, Kaija; Kiviharju, Elina. 2020. Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelu Suomessa: Tärkeimmät lajit ja keinoja suojelun toteuttamiseksi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 38/2020: 82 s. Julkaistu 16.6.2020. Linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-981-1