Sikojen ruokinnan tarkentaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

CLIMPIGFEED

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kotieläintuotannon osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 8-10,8 %. Tärkeimmät kotieläintuotannossa muodostuvat kasvihuonekaasut ovat metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O), joita molempia muodostuu lannan käsittelyssä. Metaania muodostuu lisäksi suolistofermentaatiossa. Sian syömän rehun valkuaisen typestä pidättyy sikaan keskimäärin vain noin kolmannes, kaksi kolmannesta päätyy lantaan. Sian lantaan erittyvän typen määrää voidaan alentaa laskemalla rehun valkuaispitoisuutta ja täydentämällä rehun aminohappokoostumusta puhtailla aminohapoilla vastaamaan sian aminohappojen tarvetta. Lisäksi rehun hiilihydraattikoostumus ja eräät rehulisäaineet vaikuttavat suolistofermentaatioon ja siihen, mikä osuus lantaan päätyvästä typestä eritetään virtsassa ja sonnassa. Virtsaan erittyvä typpi on ureana, joka helposti hajoaa ammoniaksi ja haihtuu ilmaan. Tässä hankkeessa hyödynnetään MTT:n aikaisemmissa tukimushankkeissa määritettyä lihasikojen aminohappotarvetta ja Helsingin yliopiston FINCAS-hankkeessa tuotettavaa tietoa leikkojen ja immunokastroitujen karjujen aminohappotarpeesta. Lisäksi tässä hankkeessa tuotettu tieto tukee MTT:n tekemää rehutaulukkotyötä. Perimmäisenä tavoitteena on löytää tuottajan kannalta kustannustehokkaita sikojen ruokintaratkaisuja, jotka vähentävät sikojen kasvatuksesta johtuvia ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasujen päästöjä. Hanke alkaa 01.01.2012 ja päättyy 31.12.2015. Hankkeen tuloksia julkaistaan tieteellisinä artikkeleina ja niistä tehdään ammattilehtikirjoituksia ja niitä esitetään seminaareissa. Hankkeen tulosten perusteella annetaan sikatalousyrityksiä palvelevia suosituksia ja ohjeita ruokinnallisista keinoista vähentää sianlihantuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tulosten perusteella tarkennetaan kasvavien sikojen monivaiheisen valkuaisruokinnan suosituksia, käyttäen aminohappojen standardoituihin ohutsuolisulavuuksiin perustuvaa valkuaisarvojärjestelmää.