Buffer strip systematic map

Buffer-Eviem

Alkamispäivä

19.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suojavyöhykkeet ovat yleensä viljellyn pellon ja ojan/puron/vesistön välissä. Ne estävät eroosiota sekä pellon valumavesien suoraa virtaamista vesistöön. Niiden tehtävänä on myös pidättää pellon valumavesistä maa-ainesta, ravinteita, torjunta-aineita ja muita haitallisia aineita. Mistra EviEm tekee arviointityön suojavyöhykkeiden toimivuudesta: What are the effects of buffer strips around arable fields on terrestrial fauna, nutrient and pesticide runoff?

2) Toteutus
Arviointi tehdään 3–5-hengen ryhmässä ja siihen arvioidaan kuluvan 2–3 kuukautta. Työ alkaa lokakuussa 2015 ja jatkuu noin kaski vuotta. Ensimmäinen kokoontuminen on Uppsalassa 2.–3.11.2015. Kokouksia järjestetään pari kertaa vuodessa.


3) Tuotokset

Tuotetaan tieteellinen loppuraportti (the open access journal Environmental Evidence) sekä yleistajuisia kirjoituksia mm. englanniksi ja ruotsiksi.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tavoitteena saada tietoa suojavyöhykkeiden vaikutuksista vesiin ja parantaa vesien laatua.

5) Asiakkaat
Suojavyöhykkeiden tehokkuudesta kiinnostuneet tahot (mm. suojavyöhykkeiden toteuttajat, neuvojat ja hallinto).