Inspire

Bonus INSPIRE

Alkamispäivä

01.02.2014

Päättymispäivä

31.01.2018

Tiivistelmä

Tausta ja tavoitteet: Projektin tavoitteena on Itämeren kalakanta-arvioiden laadun parantaminen ja alueellisen monimuotoisuuden ja ajallisen dynamiikan parempi huomioiminen kiintiölajien (silakka, kilohaili, turska, kampela) kalakanta-arvioissa. Projekti liittyy oleellisesti Itämeren kalakanta-arvioita laativien Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston ICES:in työryhmien työhön.
Toteutus: Projekti tukee Luken luonnonvarojen tilan, käytön ja hyödyntämispotentiaalin arviointia. Luke toimii koordinaattorina yhdessä projektin työpaketeista, joka keskittyy ekosysteemilähestymistapaan perustuvaan luonnonvarojen hyödyntämiseen ja käyttöön (Ecosystem Management).
Tuotokset: Projektissa tuotetaan alueellisia kanta-arvioita tärkeimmille ammattikalastuksen saalislajeille, silakalle ja kilohailille, ja pyritään niiden kautta arvioimaan nykyisten kalakanta-arvioiden laatua ja kehittämismahdollisuuksia.
Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Tavoitteena on tuottaa tietoja kalavarojen kestävälle käytölle ja elinvoimaisuuden arvioimiselle, sekä sovittaa yhteen kalavarojen käyttö ja kalavarojen tarpeellinen suojelu. Hankkeen tuloksia käytetään myös BSAP:n ja EU:n meristrategiadirektiivin toimeenpanossa.
Asiakkaat: Maa- ja metsätalouministeriö ja kalataloushallinto, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES, ammattikalastajat.