BIOTUHKA Investointiprojekti

INVESTOINTI BIOTUHKA pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Investointihankkeen tavoitteena on hankkia tarvittavat välineet Biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina -hankkeeseen.
Mittauslaitteistoa tarvitaan tutkimus- ja kehittämishankkeen valuma-alueen vesistön mittaamiseen ph, sameus, happi, TOC, typpi jne.
Elektrokoagulaatiomittauslaitteistoon tarvittavien laitteiden hankinta ja laitteiston kokoaminen maastoon yhdessä vesistön mittalaitteiston kanssa vaatii investointia laitteisiin, mutta myös osaamista sekä kehitystyötä.
Tässä kuvatun hankkeen tavoitteena on selvittää, voitaisiinko Rovaniemen seudulla syntyvää biolietettä ja biotuhkaa kierrättämällä saada erilaisille kasvupaikoille räätälöityjä lannoitteita. Yhdistämällä biolietettä (hygienisoitu jäteveden puhdistamon liete) ja tuhkaa eri suhteissa voidaan muokata syntyvän tuotteen ravinnekoostumus sopivaksi paitsi metsätaloudelle (kivennäis- ja turvemaille eri koostumus) myös maa- ja puutarhataloudelle. Lannoitteiden vaikutuksia tutkitaan lannoittamalla kivennäis- ja turvemaakohteita erilaisilla tuhkan ja biolietteen yhdistelmillä, ja vertaamalla lannoitettujen kohteiden puuston kasvua sekä mahdollisia muutoksia maaperässä ja lähivesistössä lannoittamattomiin ja kaupallisilla lannoitteilla lannoitettuihin kohteisiin.
Pienemmässä mittakaavassa (taimitaso) sekä laboratoriossatutkitaan myös muiden teollisuuden sivuvirtojen (esim. kuona ja/tai kuituliete (nollakuitu)) käyttöä lannoitteiden ominaisuuksien parantamiseen. Esim. Oulun yliopiston RAE-hankkeessa on todettu kuonan lisäävän tuhkarakeiden mekaanista stabiilisuutta. Mahdollisia ympäristövaikutuksia mitataan myös keräämällä koealueilta keruutuotteita (marjoja tai sieniä esiintymisen mukaan), joista mitataan raskasmetallipitoisuudet. Hankkeen tuloksena saadaan biotuhkapohjaisten lannoitteiden koostumus- ja määräsuosituksia kangas- ja turvemaametsille. Lannoitteiden kehittely tehdään yhteistyössä Rovaniemellä ko. sivuvirtoja tuottavien yritysten kanssa (Rovaniemen Energia Oy, Napapiirin Vesi ja Napapiirin Residuum Oy).
Lannoituskokeiden lisäksi hankkeessa tutkitaan pilot-mittakaavassa turvemaiden valuma-vesienvesien puhdistusta automaatiotekniikalla toimivalla EC-laitteistolla (EC = electrocoagulation, eli elektrokoagulaatio) ilman kemikaaleja käyttämällä liukenevaa anodia reaktion aikaansaamiseksi. Ensisijainen tavoite tässä vaiheessa on ojitettujen
turvemaiden humusvesien puhdistaminen, mutta myöhemmin saostunut sakka voidaan lisätä biotuhkarakeisiin ja näin sen sisältämät ravinteet palauttaa takaisin metsään kasvuravinteiksi. EC-laitteiston kehittely toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston kemian laitoksen kanssa.