Kiertotalous metsäteollisuudessa – tutkimustarpeet aik. Biotalous puutuotealan mahdollisuutena

Kiertotalous metsäteoll. aik. Biotalous

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hanke ”Biotalous puutuotealan mahdollisuutena” pyrkii tuomaan esiin puutuotealan tulevaisuuden mahdollisuuksia, haasteita ja kehitystarpeita biotalouden näkökulmasta. Hallituksen kärkihankkeita ja MMM:n tulostavoitteita hanke tukee metsiin perustuvan biotalouden, ja myös puurakentamisen edistämisessä. Hanke sisältää 4 aihepiiriä.
1. Puutuotealan toimintaympäristön muutosten ennakointi biotalouden näkökulmasta, vastuututkija Riitta Hänninen
2. Puutuoteteollisuuden uusi tuote- ja palveluliiketoiminta sekä markkinanäkymät, vastuututkija Antti Mutanen
3. Agentti-mallin sovellus puutuotteiden kauppavirtojen ennustamiseen, vastuututkija Tuomas Nummelin
4. Veromuutosten vaikutus metsäbiotalouden raaka-ainemarkkinoille - ekonometrinen mallisovellus kuitupuumarkkinoille, vastuututkija Leena Kalliovirta

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:
- biotalouden merkitys suomalaiselle puutuotealalle - puutuotealan merkitys biotaloudelle
-mitä odotuksia Suomalaisilla nuorilla on tulevaisuuden metsäbiotaloudelle?
- mitkä globaalit tekijät puutuotealaan tulevaisuudessa eniten vaikuttava ja miten puutuotteiden kauppavirtoja voidaan ennustemielessä mallintaa?
- kuinka puutuoteala voisi parhaiten edistää korkean arvonlisän biotaloutta?
- kuinka puutuotealan yritykset voisivat parhaiten kehittää tuote- ja palveluliiketoimintaansa?
- kuinka puutuotealalla voidaan omaksua ja soveltaa biotaloudessa hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta?
- tiedon tuottaminen biotalouspolitiikan arviointiin