Biotalous ja lähialueen elintarvike- ja metsäsektoreiden markkinarakenteet

Biotalous ja lähialueiden markkinat

Alkamispäivä

03.05.2016

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suomen kansallisessa biotalousstrategiassa (2014) ja sitä tukevissa ohjelmissa pyritään hyödyntämään uusiutuvia luonnonvaroja resurssitehokkaasti ja vähähiilisesti. Tällä hetkellä yhteiskunnassa pohditaan, miten nämä tavoitteet sopivat yhteen biotalouden toteutuvien sekä suunniteltujen investointien kanssa, jotka sekä metsä- että elintarvikealalla lisäävät kilpailua tuotantopanoksista ja tarvetta kehittää vientiä ja viennin kilpailukykyä. Metsäalan ajankohtainen kysymys on puuraaka-aineen saatavuus markkinoille, elintarvikealalla erityisesti viennin kasvattaminen. Molemmat tavoitteet liittyvät markkinoiden toimivuuteen, jota tässä projektissa tarkastellaan näistä toimialojen erityisongelmien näkökulmista. Tutkimustietoa tarvitaan, jotta yhteiskunnallisten tavoitteiden asettaminen on realistista ja toteutuminen perustuu analysoituihin vaikutusarviointeihin.

Biotalouden edistymistä ja kotimaan markkinoita tarkasteltaessa on otettava huomioon myös integroituminen lähialueiden markkinoihin ja sieltä heijastuviin vaikutuksiin. Siksi markkinavaikutuksia pitää tutkia koko Itämeren alueella yhtenäisesti ja vuorovaikutteisesti.

Tutkimuksessa keskitytään erityiseti toimialojen markkonoiden rakenteen kuvaukseen ja analysointiin,sekä erityisaiheena biotalouden poliittisiin ohjauskeinoihin metsätaloudesa.


2) Toteutus: Aloituskokous 3.5. Projektiosuunnitelma valmis 6/2016 . Policy brief tiedonhaut ja kirjoittaminen 8-11/2016. Seminaari 11/2016 (vaihtoehtoisesti 1/2017)

3) Tuotokset: Policy Brief ja seminaari sidosryhmille aiheesta . Ainakin yksi aiheeseen liittyvä rahoitushakemus.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Uutta osaamista ja tekemistä Luken strategisella painoalueella. Tutkijoiden verkostoituminen Luken sisällä. Aihealueen tutkimustarpeiden tunnetuksi tekeminen sidosryhmiin pain.

5) Asiakkaat
Luken sidosryhmät elintarvike- ja metsäalalla.