Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle /UUSI

BioRaee

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kierrätyslannoitteet kiinnostavat viljelijöitä, mutta niiden on vastattava heidän tarpeitaan. Tekniikat ja niiden operointi eloperäisten massojen jalostuksessa on pystyttävä tarpeeseen vastaamaan ja toimintaketjujen kestävyys on varmistettava. Tämän saavuttaminen vaatii demonstraatioita ja asiantuntevia vaikutustenarviointeja.


Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita. Tavoitteena on testata erilaisia kierrätyslannoiteita ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit. Hankkeen tavoite on myös varmistaa testatun toiminnan ympäristöystävällisyys ja taloudellinen mielekkyys verrattuna nykyisin käytettäviin lannoitteisiin.Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaista ravinnekierrätyksen tunnettavuutta.


2) Toteutus
SYKE, Luke, Karelia-amk ja alan yritykset sekä tuottajat toteuttavat yhteistyössä pilotoinnin P-Karjalan alueella, jossa biokaasulaitoksen lopputuotetta jatkojalostetaan ja sen lannoitekäyttöä testataan. Pilotoinnista saatujen tietojen avulla arvioidaan toiminnan kannattavuutta ja ympäristövaikutuksia.
Yhteistyössä luodaan esimerkkejä resurssitehokkaista, teknisesti toimivista, osapuolilleen kannattavista ja ympäristöllisesti perustelluista toimintaketjuista biokaasulaitoksen ja erilaisten maatilojen välillä. Hankeryhmä jakaa suomalaista tietotaitoa ja hyviä käytäntöjä Suomessa ja koko EU:n alueella, ja toisaalta hakee ja tuo eurooppalaista kokemusta suomalaisten käyttöön. Hanke edistää osaltaan Suomen tavoitetta nousta ravinnekierrätyksen mallimaaksi

3) Tuotokset


Käyttoöhjeita uusille, testatuille kierrätyslannoitteille, kestävät ja toimivat toimintaketjut, dialogi toimijoiden välillä sekä verkostoituminen.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti


Yritykset vastaavat tuotteiden markkinoille saattamisesta ja hyödyntävät markkinoinnissaan ja toiminnan optimoinnissa tuotettuja tuloksia.


5) Asiakkaat
Alkutuottajat, yritykset, viranomaiset.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita. Tavoitteena on testata erilaisia kierrätyslannoiteita ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit. Hankkeen tavoite on myös varmistaa testatun toiminnan ympäristöystävällisyys ja taloudellinen mielekkyys verrattuna nykyisin käytettäviin lannoitteisiin. Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaista ravinnekierrätyksen tunnettavuutta.

Käyttoöhjeita uusille, testatuille kierrätyslannoitteille, kestävät ja toimivat toimintaketjut ja dialogi toimijoiden välillä. Seuraa hanketta osoitteessa: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE