Biomassavarojen arviointimenetelmät ja saatavuus

Biomassavarojen arviointimenet

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on 1) kehittää laitoskohtaisten energiapuun saatavuusselvitysten laskentamenetelmiä ja työkaluja, 2) selvittää valtakunnan tasolla nuorten metsien energiapuupotentiaalin riippuvuutta korjuu- ja loppukäyttövaihtoehdoista, 3) tuottaa lähtötietoa tutkimusohjelman muiden teema-alueiden käyttöön, 5) tukea tarvittaessa politiikantekijöitä resurssi- ja kustannusarvioilla, 4) arvioida energiapuupotentiaalia kansainvälisellä tasolla, ja 5) kehittää kaukokartoituspohjaisia energiapuupotentiaalien arviointimenetelmiä.

Vuonna 2017 julkaistaan vuonna 2016 ajantasaistetut metsähakepotentiaali- ja taselaskelmat. Automatisoidaan laskentamenetelmiä edelleen siten, että voidaan nopeammin vastata talon ulkopuolelta (metsä- ja energiateollisuus, ministeriöt) tuleviin kysymyksiin erilaisista potentiaali- ja käyttöskenaarioista.