Biomassa-atlas

Biomassa-atlas

Alkamispäivä

30.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Biomassa-atlaksesta tulee biomassojen kestävää käyttöä edistävä verkkopalvelu, joka on käytettävissä selaimen avulla. Biomassa-atlaksen avulla käyttäjä voi tutkia hyödynnettävissä olevia biomassoja ja niiden sijaintia kartalla. Käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta biomassojen määrän, tarkastella käytön rajoituksia ja mallintaa käytön vaikutuksia kestävään kehitykseen.
Biomassa-atlaksen ytimessä ovat biomassoja koskevat paikkatietoaineistot. Biotalouden toimijat tarvitsevat luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tietoa biomassoista. Kuitenkin, mikäli aineistojen käyttöön tarvitaan paikkatieto-ohjelmistoja, mahdollisten käyttäjien määrä rajoittuu. Siksi aineistot voidaan tarjota merkittävästi laajempaan käyttöön, mikäli biomassa-aineistot voidaan tarjota käyttäjille sovelluksena, jonka käyttö onnistuu verkkoselaimen avulla. Jos sovellus vielä tarjoaa työkaluja laskentaan ja mallinnukseen, se palvelee käyttäjiä syvällisemmin.
Tässä suunnitellussa ensimmäisessä toteutusvaiheessa keskitytään tekemään aineistojen tuotantoprosesseista sujuvia ja luodaan verkkopalvelu, jolla aineistoja pääsee katsomaan ja lataamaan. Sovellus rakennetaan siten, että siihen voidaan jatkossa tuoda uusia aineistoja ja työkaluja kehittyneempään laskentaan.
Biomassoja koskevia paikkatietoaineistoja tuotetaan useassa eri tutkimuslaitoksessa ja aineistojen tietosisältö vaihtelee. Yhteiskäyttöä varten aineistoista johdetaan yhteiset biomassaa koskevat ominaisuustiedot. Aineistojen tuotantoa ja päivitystä varten ohjelmoidaan työkalut, joilla alkuperäisistä tietolähteistä saadaan tuotettua Biomassa-atlakseen sopivat biomassapaikkatiedot ja tietolähteiden dataan tulevat päivitykset saadaan siirrettyä myös Biomassa-atlakseen.
Biomassa-atlas kehittyy iteratiivisesti. Ensimmäisessä perusversiossa sovellukseen tuodaan biomassat metsä- ja maataloudesta sekä biohajoavat jätteet. 2015 - 2016 toteutetaan ensimmäinen käyttöliittymä, jossa käyttäjä voi tehdä rajauksia kartalla ja laskea valitsemiaan biomassoja yhteen ja tulostaa ne raporttiin, jonka voi viedä sovelluksesta ulos jatkokäyttöä varten. Ensimmäisen vaiheen toteutuksessa huomioidaan, että jatkossa Biomassa-atlakseen voidaan tuoda uusia aineistoja, kuten esimerkiksi turpeen ja järviruo’on paikkatiedot. Sovelluksen jatkokehitysmahdollisuudet turvataan teknisesti ja sopimusten kautta.