Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet

Biojalostamo Mikkeli

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa maatiloilla ja yhdyskunnissa syntyvien biomassojen ravinteiden ja energian hyödyntämistä. Biomassojen hyödyntäminen nostaa biomassojen jalostusarvoa ja vähentää fossiilisperäisten tuotantopanosten tarvetta. Hankkeessa selvitetään keskitetyn biojalostamon toimintaedellytykset ja luodaan toimintamalli tapausselvityksen avulla. Biojalostamon toiminta perustuu yhdyskuntien sivuvirtojen, maatiloilla syntyvien biomassojen ja mahdollisuuksien mukaan lämpövoimalaitosten tuhkien jatkojalostukseen energiaksi ja lannoitteeksi. Toimintamalli sisältää kuvaukset laitokseen tulevien biomassojen määrästä ja sijainnista, valmistettavien lannoitevalmisteiden käyttökohteista, raaka-aine- ja tuotevirroista ja kuljetuksesta sekä liiketoimintamallin, joka sisältää kaikki osapuolet huomioivat hinnoitteluperusteet. Laitos toimii yhteistyössä alueen maa- ja puutarhatilojen kanssa. Toimintamallia voivat hyödyntää kaikki biojalostamoita suunnittelevat toimijat. Hankkeen suorat hyödynsaajat ovat kuntien jätelaitokset, lämpölaitokset, tavanomaiset ja luomumaatilat, biokaasulaitokset, viherrakennusala ja kasvihuoneet.
Toimintamallin luomisen konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Selvitys olemassa olevien biokaasulaitosten toimintamalleista ja kokemuksista maatalouden bioraaka-aineiden käyttöön liittyen. 2. Karkeat taloudelliset laskelmat maatilojen lannankäytön vaihtoehdoille, laskelmia hyödynnetään myös tilahaastatteluissa. 3. Teoreettiset laskelmat laitoksessa valmistettavien lannoiteaineiden ravinnesisällöistä erilaisilla raaka-aineilla ja niiden seoksilla. 4. Haastattelukartoitus Mikkelin ja ympäristökuntien maatilojen halukkuudesta luovuttaa/myydä lantaa ja muita biomassoja biojalostamolle sekä kiinnostus biokaasun käyttöön. 5. Logistiikkaratkaisuvaihtoehtojen ja -kustannusten selvitys. 6. Tarkennetut taloudelliset laskelmat koko mallin toiminnasta perustuen maatilahaastatteluihin ja muuhun käytössä olevaan tietoon. 7. Toimintamallin kuvaus oppaan muodossa sekä raportti.