Biokaasuprosessin monipuoliset syötteet ja niiden koostumuksen vaikutus maatilamittakaavan biokaasulaitokseen

BIO-PROMOTE

Alkamispäivä

01.09.2020

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia erilaisten, maatilabiokaasulaitokselle uudenlaisten, lisäsyötteiden vaikutusta mädätteen mikrobipopulaation koostumukseen. Tavoitteena on verrata mikrobipopulaatioiden eroja ja samankaltaisuuksia eri lisäsyötejaksoilla sekä tutkia sitä, löytyykö prosessista eri syötteille omia ydinmikrobeita. Mikrobipopulaation määritysten myötä tarkastellaan korrelaatiota biokaasuprosessin tehokkuuden, stabiilisuuden, ydinmikrobien ja syötteen koostumuksen välillä.

Tuotokset

Hankkeessa pyritään tunnistamaan ns. ydinmikrobeja, jotka ovat bk-prosessissa eri syötteiden kanssa vallitsevia. Mikäli tiettyjä ydinmikrobeja tunnistetaan, voidaan tietoa jatkossa jalostaa erilaisille syötetyypeille toimivien mikrobipopulaatioiden muokkaamiseen tai optimoitujen mikrobiymppien kasvattamiseen. Populaatioiden tuntemus mahdollistaa tulevaisuudessa paremman valmistautumisen syötemuutoksiin ja näin ollen edesauttaa hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä.