Balancing local politics, housing preferences and sustainability in the new detached houisng areas in the rural-urban interaction zones

BALANCE Balancing local politi

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa haetaan tasapainoa ja etsitään sovittelun tapoja maaseudun- ja kaupungin vaihettumisvyöhykkeiden uutta asutusta koskevassa paikallispolitiikassa, asumispreferensseissä ja asumisen kestävyydessä. Tarkastelun kohteena ovat sekä asuminen että maankäyttö. Asutuksen tiivistämiseen tähtäävä politiikka näyttää olevan ristiriidassa ihmisten väljyyttä tavoittelevien asumispreferenssien kanssa. Tämä strategioiden ja käytännön välinen ristiriita edellyttäisi dialogia, mutta sitä ei näytetä käyvän sen paremmin kansallisella kuin paikallisellakaan tasolla. BALANCE-hanke lähestyy tätä ilmiötä kolmesta, asukkaiden osallisuutta valottavasta suunnasta: 1) uudet alueet paikallisen suunnittelun ja päätöksenteon prosessien tuloksena, 2) Uudet alueet osana kaupunki- ja aluerakennetta: toteutuvatko asumispreferenssit, 3) Uusien asuinalueiden asumisen kestävyys: miten kestävyys voidaan määritellä paikallisesti? LUKEn vastuulla on osakysymys 3). Siinä etsitään vertailevien tapaustutkimusten avulla vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - Miten saavutetaan tasapaino kestävän asumisen ja asukkaiden asumispreferenssien välillä? - Mitä parhaita käytäntöjä on yhtäältä keskitetyistä, toisaalta hajautetuista ratkaisuista koskien näiden uusien alueiden infrastruktuuria ja asumista? - Miten tietoa hyvistä käytännöistä voidaan siirtää? - Millaista mahdollistamista niiden siirtäminen edellyttää? - Millaisia päätöksenteon areenointa tarvitaan, jotta kestävät käytännöt leviävät ja vakiintuvat?