Selvitys kansallisista yksityisistä kasvigeenivarakokoelmista: sijainti, laajuus ja mahdollisuus toimia avoimena kokoelmana

AVOIN GEENIVARA

Alkamispäivä

01.03.2013

Päättymispäivä

15.03.2015

Tiivistelmä

Tausta:Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyy alkuperäisviljelylajikkeiden ja -kotieläinrotujen suojelun edistäminen. Suomen maa- ja metsätalouden kansallisen kasvigeenivaraohjelman taustalla ovat kansainväliset sopimukset. Suomalainen geenivarojen suojelu linkittyy pohjoismaisen yhteistyön kautta maailmanlaajuiseen suojeluun. Suomi on allekirjoittanut kansainvälisen IT-Treaty-sopimuksen. Tavoitteena on pystyä siirtämään kansalliset kasvigeenivarakokoelmat monenväliseen järjestelmään (MLS=multilateral system) ja SMTA:n (material transfer agreement) piiriin. Kasvigeenivarojen säilytyksessä tarvitaan monia vaihtoehtoisia ja rinnakkaisia säilytystapoja. Suurin osa puutarhakasveista on säilytettävä erilaisissa kasvullisissa kokoelmissa, ja tähän tarvitaan monenlaisia toimijoita. Valtaosa vanhoista koristekasvien viljelykannoista on yksityiskokoelmissa, joista monet ovat uhattuina omistajien ikääntymisen vuoksi. Tämän vuoksi yksityiskokoelmien kartoitus ja arvokkaiden geenivarojen säilymisen turvaaminen on kiireellisesti järjestettävä. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti on myös luotava malli avoimille yksityisille kokoelmille, joista materiaalia voidaan luovuttaa käyttöön. Liittyminen muihin hankkeisiin: toteuttaa Suomen kansallista kasvigeenivaraohjelmaa ja liittyy läheisesti aikaisemmin toteutettuihin Keskas-, Pohkas- ja muihin kasvimateriaalin keräyshankkeisiin. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda malli yksityisten kasvigeenivarakokoelmien kartoittamiseksi ja kokoelmien avoimuuden selvittämiseksi. Tavoitteena on suunnitella internet-pohjainen tietokanta, johon yksityiset kokoelmien omistajat ja hallinnoijat voivat ilmoittaa tietojaan. Tavoitteena on suunnitella malli yksityisten kokoelmien verkoston luomiseksi ja koordinoimiseksi sekä toimintamalli avoimille yksityisille kokoelmille. Malli luodaan koristekasveja kohteena käyttämällä, ja se on sovellettavissa muihin kasviryhmiin.Menetelmät: A.Kokoelmien kartoitus tehdään kolmea kanavaa käyttäen. 1. sähköinen kysely oppilaitoksille, kaupunkien ja kuntien viheryksiköille, seurakuntapuutarhoille, arboretumeille, taimistoille ja kasvitieteellisille puutarhoille. 2. Paikallislehdissä julkaistaan pyyntöjä ilmoittaa kokoelmista. 3. Järjestetään yhdessä harrastajayhdistysten kanssa tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus ilmoittaa kokoelmia. B. Suunnitellaan tietokanta, johon tiedot kootaan ja johon liitetään mahdollisuus ilmoittaa kokoelmansa. C. Käydään haastattelemassa merkittävien kokoelmien omistajat mahdollisuudesta tehdä kokoelmasta avoin.Työnjako:Hankkeen vastuullisena johtajana toimii MTT, Puutarha, Piikkiö, joka suunnittelee kyselyt ja haastattelut sekä kokoaa tiedot tietokantaan. MTT IT-palvelut suunnittelee ja rakentaa tietokannan. Kartoitus tehdään valtakunnallisesti ja MTT:n toimijat MTT BEL, MTT Puutarha, Laukaa ja MTT Alueet,vastaavat käytännössä haastattelujen tekemisestä ja tilaisuuksien järjestämisestä omilla alueillaan.Aikataulu: Kyselyt tehdään, tietokanta rakennetaan ja tilaisuuksia järjestetään vuoden 2013 aikana. Tietojen tallennusta tehdään v. 2013. Tilaisuuksia järjestetään ja haastattelut tehdään vuoden 2014 aikana ja tietokantaa kokeillaan yleisökäyttöön. Tulokset julkaistaan loppuraportissa alkuvuodesta 2015 ja ammatti- ja harrastajalehtikirjoituksia julkaistaan koko hankkeen ajan.Tulosten hyödyntäminen: Loppuraportin ja lehtikirjoitusten lisäksi tuloksena saadaan käyttöön tietokanta yksityisten kasvigeenivarakokoelmien tiedon hallintaa ja ilmoittamista varten. Saadaan aikaan toimijaverkosto koristekasvien geenivarasäilytystä varten ja toimintamalli, jota voidaan soveltaa muihin kasviryhmiin.