Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

AURA Utbildning Pääprojekti

Alkamispäivä

15.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projektets målsättning är att utveckla en första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green care och naturbaserad pedagogik i Österbotten. Naturbaserad vård (Green care) och pedagogik (Farm education) är redan väletablerade tjänsteformer för landsbygdsföretagande i övriga Norden. Särskilt inom Green care består kunderna av aktörer inom social- och hälsovården och privata personer som köper förebyggande och rehabiliterande natur- och landsbygdsstödda tjänster av företagare. Kunderna inom Farm education är framför allt skolor och daghem som köper
tjänster i enlighet med läroplanen och pedagogiska kriterier. Green care har utvecklats och forskats även i Finland men kompetens, utbildning och produktifiering har inte ännu utvecklats i Österbotten.

Detta planerade projekt är en fortsättning och ett svar på “Grön omsorg i Österbotten”-projektet där det framkom ett klart behov av att utveckla kompetensen av denna typ av företagande, utbildning och lärometoder i svenska
Österbotten. Österbottens särdrag, språkliga, och lokala behov, styrkor, regionens unika sociala och professionella kapital kommer att beaktas i detta regionala projekt.

Projektets målsättning är att förbättra deltagarnas färdigheter att ta i bruk en social innovation. Aurautbildningsmodulen riktar sig i form av skräddarsydd utbildning till ett flertal olika aktörer, t.ex. potentiella Green careföretagare,
utbildare, social- och hälsovårdspersonal, rådgivare, socionom- och andra studeranden.
Projektet resulterar i en utbildningsmodul som består av nya kurser inom naturbaserad vård och pedagogik.

Deltagarna i utbildningsmodulen får en grundläggande kompetens i att agera inom området eller att specialisera sig vidare på annat håll. Utbildningsmodulen kommer att genomföras till en stor del och till den del som är ändåmålsenligt
med hjälp av digitala pedagogiska verksamhetsformer och sociala medier.
Utbildningsmodulen kommer att dra nytta av material och resultat som genereras från forsknings- och utvecklingsarbete som kommer att utföras överskridande landskapsgränserna inom ramen för ett större Aura-grön
omsorg-projekt.

Piloteringen av utbildningsmodulen sker i Österbotten och varefter de digitala läromedlen kan utnyttjas på nationell nivå inom svenskspråkiga eller tvåspråkiga områden. Projektet främjar på så sätt språklig likställdhet i och med att det
erbjuder svenskspråkig utbildning. Projektet gynnar även jämställdhet mellan könen eftersom grön omsorg gynnar kvinnligt företagande. I syfte att främja jämställdhet och för att beakta de olika könens servicebehov, kommer man i
marknadsföringen och i planeringen av utbildningens kursinnehåll lyfta fram sektorer som traditionellt är mansdominerande, t.ex. lantbruk, vildmarksguidning, samt fiske- och skogsnäring. Utgångspunkten och innehållet för
substansen i en dylik utbildningsmodul är hållbar utveckling från ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt perspektiv.

En väsentlig del av filosofin och tanken bakom Green care är miljömedvetenhet och utveckling av den lokala näringsstrukturen med hjälp av lokala resurser för att skapa nya former av sysselsättning. Detta kommer att bidra till
att öka och bevara landsbygdens kvinnodominerade sysselsättning men samtidigt att öppna möjligheten för män att ta i bruk en ny social innovation.