AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen

AURA-hanke

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

30.04.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: Hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Lasten terveys- ja oppimisongelmat lisääntyvät ja uusi opetussuunnitelma tuo kouluille lisää haasteita. Yhteiskunta tarvitsee sosiaalisia innovaatioita haasteiden ratkaisemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Samaan aikaan myös maatila- ja maaseutuyrittäjät etsivät uusia vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseen. AURA-hankkeen päätavoitteena on vakiinnuttaa Green Care ja Farm education toiminta Pohjanmaalla paikallisia erityispiirteitä ja resursseja hyödyntäen sekä aktiivisen tiedonvälityksen avulla. Hankkeessa kehitetään palvelukonsepteja luonnonvaraperustaiselle yrittäjyydelle, huomioiden alueen erityispiirteet niin yrittäjyydessä kuin palvelujen ostajien tarpeissa. Erityistä painoarvoa hankkeessa sijoitetaan osaamisen ja osallistamisen kasvattamiseen alueella, jotta palvelukonseptit lunastavat paikkansa niin markkinoilta kuin yrityksistä. GC:tä ja FE:a on kehitetty ja tutkittu myös aktiivisesti Suomessa, mutta Pohjanmaan alue ja erityisesti sen ruotsinkieliset osat ovat jääneet tämän kehittämistyön katvealueelle.

2) Toteutus
-Aktiivinen ja osallistava tiedonvälitys GC- ja FE-toiminnasta
-Pilotoinnit: konkreettisten esimerkkien ja menetelmäosaamisen lisääminen alueella
-paikallisten palvelumallien ja työkalujen kehittäminen
-toiminnan kehittämiseen kytkeytyvä soveltava tutkimus

3) Tuotokset
-Yhteistyöfoorumi
-Palvelumallit
-Virtuaalinen työkalupakki
-Tutkimustulokset

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
-mahdollisimman laajan toimijajoukon tavoittaminen ja yhteistyön tukeminen kaksikielisyyden kautta
-Eri asiakasryhmiä ja menetelmiä käsittävät pilotoinnit (asiakkaat, yritykset, järjestöt, kunnat, viranomaiset)
-Toimintaa tukevien työkalujen kokoaminen ja käytön aktiivisuuden seuranta
-pilotointeihin kytkeytyvä vaikuttavuustutkimus

5) Asiakkaat
-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden sote- ja kasvatuspalveluita käyttävät asiakkaat, yritykset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset, sote-viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät sekä alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla 20162019 toteutettavan Green Care- ja Farm education -kehittämishankkeen tavoitteina ovat eri toimijoiden tietoisuuden lisääminen luonto- ja maatila-avusteisista hyvinvointipalveluista, paikallisten esimerkkien lisääminen, alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä uusien kontaktipintojen rakentaminen asiakkaiden ja palveluntarjoajien välille. Hankkeessa kehitetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia palvelumalleja sekä tuotetaan toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä tukeva virtuaalinen työkalupakki. Pilotointien rinnalla kehitettävän Merenkurkun Blue Care konseptin kautta luodaan uusia saaristoalueen ainutlaatuiseen luontoon, kulttuuriin, osaamiseen sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hyvinvointipalveluja, jotka hyödyntävät erityisesti vesiympäristöjä.

Pilotointeja, tiedotus ml. tiedotteet, seminaarit, työpajat ja esitelmät, työkalupakki