Uudet sopimukset maatalouden riskienhallintaan Suomessa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa

AtRisk

Alkamispäivä

01.03.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa tietoa uusien riskienhallintasopimusten kehittämiseksi Suomen maatalouteen osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta. Eräänä keskeisenä CAP uudistuksen tavoitteena on rakentaa maatalouteen aivan uudentyyppisiä riskienhallintasopimuksia, koska markkinainterventioon perustuneita perinteisiä ja kalliita keinoja on karsittu ja maatalouden epävakaus on oleellisesti kasvanut. Suomessa ei kuitenkaan ole aikaisempaa kokemusta tällaisista vapaaehtoisuuteen ja merkittävään yritysten omarahoitukseen perustuvista riskienhallintasopimuksista. Satovahingotkin on Suomessa korvattu tähän saakka valtion kokonaan kustantamalla korvausjärjestelmällä, joka tosin on antanut suojaa vain alle puolelle Suomen kaikista viljelijöistä. Koska maatalouden riskien vakuutettavuus on pelisääntöjen epäselvyyden, tiedon puutteen ja maatalousyritysten riskialttiuden vuoksi heikko, finanssialan yrityksillä on etenkin Suomessa erittäin korkea kynnys päästä maatalousriskien markkinoille menestyvillä tuotteilla. Tavoite on rakentaa yhdessä finanssialan yritysten, tuottajaorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa uusia innovatiivisia riskienhallintasopimuksia, joilla on mahdollisimman suuri markkinapotentiaali. Eri tyyppisten sopimusvaihtoehtojen markkinapotentiaali selvitetään kyselytutkimuksella finanssialan yrityksille (tarjonta) ja maatilayrityksille (kysyntä). Uudet sopimukset lanseerataan ns. Public-Private-Partnership (PPP) mallilla, jossa julkisen sektorin myötävaikutuksella (CAP) sopimuksista saadaan markkinakelpoisia. Tämä edellyttää mm., että yrittäjille saadaan taloudelliset kannusteet panostaa riskien torjuntaan ja että julkisen sektorin ja yksityisten vakuuttajien vastuut saadaan nykyistä paremmin ennalta sovittua ja jaettua. Rahoituksen ja vastuiden jakoon kehitetään rahastomalleja (mutual funds). Yksi keskeinen kysymys tällöin on, millä tavoin saadaan uskottavasti määriteltyä raja yksityissektorin vastuulla olevan markkinakelpoisen riskin ja lopulta yhteiskunnan vastuulle kaatuvan katastrofaalisen riskin välille niin että katastrofiapu edistää vakuutusmarkkinan toimivuutta eikä rapauta sitä. Finanssialan tuotteet ovat erittäin keskeisiä myös määrittelemään yritysten taloudelliset kannusteet investoida riskejä ja päästöjä pienentävään vihreään teknologiaan. Tutkimuksen tavoitteena on löytää finanssialalle sopimusmalleja, joilla vahvistetaan kannusteita investoida pitkällä aikavälillä riskien pienentämisen kannalta välttämättömiin reaali-investointeihin.