Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa

arvoBIO Arvonlisää ruokaketjuun

Alkamispäivä

01.12.2015

Päättymispäivä

31.08.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi yhteistyössä yrittäjien, neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja alueellisten verkostojen kanssa valtakunnallisesti. Yhteistyössä opitaan ymmärtämään koko toimintaketjuun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kiertotaloudessa sekä luodaan ja kehitetään yhdessä (co-creation) uusia käytännön ratkaisuja ja toimintamalleja puutarhatuotannon kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille: tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi, ratkaisuilla savutetaan tuotannon ympäristövaikutuksien pienentymistä, luonnonvarojen kestävämpää käyttöä sekä materiaalien ja ravinteiden hyötykäytön ja kierrätyksen tehostumista. Jätehierarkian mukaisesti ensisijaisesti pyritään jätteen synnyn minimoimiseen, seuraavaksi materiahyödyntämiseen (arvokomponentit, elintarvike, rehu, ravinteet ym.) ennen energiakäyttöä.

Hanketoteutuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia yhteistoiminnallisia työtapoja, joilla osallistetaan puutarha-alan lukuisia toimijoita hanketoteutukseen, hyödynnetään kehittämispotentiaalia maksimaalisesti, lisätään vuorovaikutusta, tuotettujen ratkaisujen ja toimintamallien siirtämistä, tiedon levittämistä sekä edistetään uusien yhteistyö- ja yritysverkostojen syntymistä. Keskeisiä yhteistyötahoja ja kohderyhmiä ovat puutarha-alan tuottajat, jalostajat ja pakkaajat, sekä kuluttajat. Yhteistyötä tehdään laajasti puutarha-alan järjestöjen, yhdistysten, neuvontaorganisaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen, alueellisten verkostojen sekä useiden puutarha- ja maatalousalan T&K- ja tiedonvälityspainotteisten hankkeiden kanssa.