Älykäs mittaussysteemi valvomaan broilerihallin olosuhteita ja eläinten hyvinvointia

Älytila

Alkamispäivä

01.06.2014

Päättymispäivä

01.06.2016

Tiivistelmä

Kotieläintuotannossa eläinten määrä tilaa kohden kasvaa, ja eläintenhoitajien määrä suhteutettuna eläinmäärään laskee. Eläintenhoitajilla on entistä vähemmän aikaa kiinnittää huomiota yksittäisten eläimeen ja sen hyvinvointiin. Samanaikaisesti ympäröivän yhteiskunnan asettamat vaatimukset eläinten hyvinvoinnille kasvavat. Broilereiden hyvinvointidirektiivissä (1072/07) määritellään broilerin kasvatukselle hyvinvointivaatimukset, jotka koskevat ilman laatua ja olosuhteita, lintujen kasvatustiheyttä, kuolleisuutta sekä tuottajille suunnattua koulutusta sekä myös kuluttajille suunnattua tiedotusta. Broilereiden pitoa koskevista uusista vaatimuksista säädetään eläinsuojelulain (247/1996) muutoksessa (321/2011) sekä valtioneuvoston asutuksessa (375/2011). Lainsäädännön tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja asettaa minimivaatimukset kasvatusolosuhteille. Lainsäädäntö edellyttää myös entistä tarkempaa kirjanpitoa sekä tietojen säilyttämistä tilalla. Eläintuotannon automatisoituminen ja sen mukanaan tuomat tarpeet uusille teknisille ratkaisuille ovat olleet myötävaikuttamassa kokonaisen uuden tieteenalan, täsmäkotieläintuotannon (engl. Precision Livestock Farming, PLF) syntyyn. Lyhyen määritelmän mukaan PLF tarkoittaa kotieläinten kasvatusta hyödyntäen prosessitekniikan periaatteita ja teknologiaa. Tällä hetkellä PLF:n keskeisimmät ja haastavimmat kysymykset liittyvät eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja tuotannon automaattiseen valvontaan. Näihin liittyviä laitteita kehitetään maailmalla kiihtyvällä vauhdilla. Parhaassa tapauksessa ensin tutkimuskäytössä olleet laitteet päätyvät lopulta tavallisten eläintilojen käyttöön, ja auttavat tiloja päivittäisessä eläintenhoitotyössä. Automatisointi tarkoittaa myös automaattista tiedon kertymistä, ja eräät visionäärit hahmottelevat jo järjestelmiä, joissa alkutuotannosta kertyvä ja hyödynnettävä tieto olisi melko reaaliaikaisesti myös esim. jatkojalostajien tai viranomaisten käytössä. Suomessa broilerihallien ns. teknillinen varustelutaso on eritasoista. Yleisimmin käytössä olevia olosuhteita mittaavia laitteita ovat ilmastointi- ja lämmityslaitteet. Lisäksi halleissa on käytössä rehu- ja lintuvaakoja, ilman kaasuja mittaavia laitteita (hiilidioksidimittarit), lämpötilamittareita ja valomittareita. Kuitenkin laitteiden käyttöaste ja käyttötaito vaihtelee. Valtaosa laitteiden toimittamasta tiedosta on irrallista (ilmastointilaite kertoo vain ilmastoinnista, pehkun laatu määritetään kävelemällä hallissa, valon määrää säädellään parven aktiivisuuden mukaan jne.). Osalla tuottajista hyvä taito lukea eläimiään ja säädellä laitteitaan tarpeen mukaan, toisilla taas laitteiden käyttötaito on huonompi ja tehdasasetuksilla mennään parvesta toiseen. Laitteiden hälytykset tulevat kännykkään vasta silloin, kun ongelmia on jo tapahtunut. Hankkeen tavoitteena on kerätä ja yhdistää erilaisilta mittauslaitteilta ja eri yhteyksistä tulevaa aineistoa yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voitaisiin käyttää hyväksi tilalla lintujen terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisessa. • tuotanto (kasvu, rehukulutus, kuolleisuus) • olosuhteet (pehkun laatu, ilmastointi, valo, lämpötila, ulkolämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidi, ammoniakki, pölyn määrä) • eläinten hyvinvointi (aktiivisuus, kuolleisuus, ontuminen, jalkaviat, stereotyyppinen käyttäytyminen, terveys, rehunlaatu)