Arvomuutokset ja luonnonvarapolitiikan hyväksyttävyys

ALPO

Alkamispäivä

16.05.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Yhteiskunnan muuttuvat arvot ja arvovalinnat vaikuttavat ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen, millä on eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Uudet luonnonvarojen käyttötavat ja -tarpeet voivat nostaa esiin uudenlaisia ristiriitoja, jotka liittyvät vaikkapa eläinten hyvinvointiin, kuluttajuuteen tai suhteeseen omistamiseen. Sekä luonnonvarojen hyödyntämisen muotoja että arvojen muutoksia voidaan pyrkiä ennakoimaan. Arvot muuttuvat koko yhteiskunnan tasolla hitaasti, mutta yksittäisten teemojen ja kohteiden kohdalla erilaiset arvo-, intressi- ja tietoristiriidat voivat nousta nopeastikin esiin. Luonnonvarojen yhteiskunnallisesti kestävä käyttö edellyttää erilaisten toimijoiden ja heidän arvojensa hyvää tuntemusta ja aitoa yhteensovittamista.
Hankkeen tavoitteina on
1) kehittää Luken sisäinen arvotutkimuksen tutkimusverkosto,
2) jäsentää tutkimusaluetta ja tunnistaa keskeisiä tutkimustarpeita,
3) tunnistaa Lukessa oleva osaaminen sekä osaaminen, jota on syytä löytää Luken ulkopuolelta,
4) viestiä potentiaalisille projektipartnereille ja muille sidosryhmille Luken osaamista.

Hankkeessa tuotetaan englanninkielinen jäsennys teemasta, identifioiden Luken osaamista ja mahdollisuuksiamme tarjota sitä ulkopuolisille partnereille. Samankaltainen jäsennys pyritään tuottamaan suomeksi, mahdollisesti muille Luken sidosryhmille kuin hankepartnereille. Hankkeen piiristä lähetetään vuonna 2016 hakemuksia (esim. Akatemian Biofuture 2025 -haku). Lisäksi tunnistetaan seuraaville vuosille esim. Horizon2020 -hakuja, joissa arvomuutokset ja luonnonvarapolitiikan hyväksyttävyys ovat keskeisiä.

3) Tuotokset

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat