Agroteknologiaverkoston tutkimusyhteistyön koordinointihanke

Agriteknologiaverkoston sihteeri

Alkamispäivä

01.03.2011

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Teknologiateollisuus ry:n maatalouskoneet toimialaryhmä edistää maatalouskonevalmistajien keskinäistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä sekä vaikuttaa maatalouskoneteollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen. Toimialaryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä maatalouskoneteknologian tutkimuksen kanssa tavoitteena alan yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Toimialaryhmän toiminnan tavoitteet ovat: -Tietojen välittäminen jäsenille Euroopan maatalouskonemarkkinoista ja markkinoinnin kehitysnäkymistä -Vaikuttaminen maatalouskoneita koskevien direktiivien ja standardien laatimiseen yhteistyössä MTT Vakolan kanssa -Alan tutkimuksen ja konevalmistajien yhteistyön edistäminen ja yritysten yhteisten kehittämishankkeiden käynnistäminen. -EU:n maatalouspolitiikan, EU:n laajentumisen sekä WTO:n neuvottelujen vaikutusten seuraaminen ja ennakoiminen kansalliseen maatalouteen ja maatalouskoneiden kysyntään -Toimialaryhmä on eurooppalaisen maatalouskonevalmistajien järjestön Comité Européen des Groupe-ments des Constructeurs du Machinisme Agricole - CEMA:n jäsen www.cema-agri.org Lähde: http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/ryhmat-ja-yhdistykset/maatalouskoneet.html Toimialan tukituksen asiantuntijaelimenä toimii Agroteknologiaverkosto. Verkostossa on edustettuina toimialan teollisuus sekä toimialan kannalta tärkeimmät tutkimuslaitokset ja järjestöt. Verkoston työtä koordinoi Agroteknologiaverkoston sihteeri. Sihteerin tehtävänä on ylläpitää verkoston toimintaa, järjestää sen kokoukset ja seminaarit sekä pitää yhteyttä jäsenistöön ja nostaa jäsenistön tarpeet käsiteltäviksi verkoston kokouksissa. Sihteeri koordinoi verkoston tutkimushankkeiden valmistelua, teettää tarvittavat selvitykset, tarvekartoitukset ja koordinoi valmistelutyötä sekä hankehakemusten tekoa.