AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkokehittäminen

AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkoke

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Tausta:
Hanke on jatkoa AB Seinäjoki -valmisteluhankkeelle (2015004, 118507), joka on aloitettu virallisesti 1.5.2015 ja tulee alustavasti päättymään 28.2.2016. AB Seinäjoki -valmisteluhankkeen päätavoitteena on määrittää ja perustaa Framin kampukselle toiminnallisesti ja fyysisesti näkyvä innovaatioyhteisö. Valmisteluhanke itsessään on lyhyt tämän tyylisen toiminnan käynnistämiseen, mutta antaa erittäin hyvä pohjan jatkohankkeelle.
AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkokehittäminen -hankkeen päätavoitteena on viedä AB Seinäjoen toiminta seuraavalle tasolle. Tämä tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joista hankkeeseen on valittu kolme erilaista toisiaan tukevaa lähtökohtaa. Hankkeella haetaan ratkaisua agrobiotalouden kasvavaan biotalouden innovaatiohaasteeseen:
Suomelta odotetaan kansainvälisiä läpimurtoja biotalouden alalle. Biotalous on valittu hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Etelä-Pohjanmaalla on potentiaalia synnyttää juuri agrobiotaloudelle: Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta.
Innovaatiot voivat syntyä lähes missä tahansa. Rajapinnat mahdollistavat innovaatioiden synnyn, jonka vuoksi organisaatioiden tulee tehdä yhteistyötä eri tavoin. Agrobiotalouden perustutkimuksen lisäksi tarvitaan toimijoiden välisiä soveltavaa tutkimusta sekä demonstraatioita, jotta innovaatiot voidaan kääntää liiketoiminnaksi. AB Seinäjoki
hakee aktiivisesti ratkaisua tähän tähän haasteeseen mm. kansainvälisten verkostojen osalta.


Tavoitteet: AB Seinäjoki, innovaatioyhteisön jatkokehittäminen -hankkeen päätavoitteena on kehittää AB Seinäjoen toimintaa yritysrajapinnan, kansainvälisyyden ja yhteisökonseptin osalta. Tämä vaatii useita toimenpiteitä hankkeen toimijoilta. Hanke tavoittelee konkreettista yhteistyötä yritysten kanssa ja innovaatioiden syntymistä alalle. AB Seinäjoen strateginen tavoite on "Rakentaa biotalouden toimijoille vuorovaikutusympäristö ja käynnistää kehittämisprosesseja, jotka luovat uutta ja kannattavaa liiketoimintaa", jota edistetään jatkohankkeen toimin. Jatkohankkeen edistämistoimet voidaan jakaa karkeasti neljään eri toisiaan tukeviin työpaketteihin.
Työpaketissa 1. keskitytään biotalouden yritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan välisen yhteistyön syventämiseen.
Työpaketin 2. tavoitteena on kansainvälisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön laajentaminen.
Työpaketissa 3. keskitytään AB Seinäjoki -yhteisökonseptin jatkokehittämiseen.
Työpaketissa 4. keskitytään projektihallintoon ja viestintään. Voidaan todeta, että työpaketti 1 on tärkeimmässä roolissa ja muut työpaketit tukevat sen toteuttamista. Yritysyhteistyön syventäminen on tärkeässä roolissa hankkeessa, koska AB Seinäjoki pyrkii tuottamaan innovaatioita yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin myös tulokset jalkautuvat yrityksiin ja
niistä on mahdollista saada uutta liiketoimintaa. Kansainvälistyminen on tärkeässä roolissa, sillä AB Seinäjoki tavoittelee yrityksille kansainvälistymismahdollisuuksia. AB Seinäjoen yhteisö on tärkeässä roolissa AB Seinäjoen toiminnassa. Tästä syystä yhteisökonsepti vaatii jatkokehittämistä eri näkökulmista. Yhteisö on se instanssi, joka toteuttaa AB Seinäjoen toimintaa.
Seinäjoen kansallisena erityisroolina biotalouden teemassa on uuden liiketoiminnan synnyttäminen sekä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen ja pilotointi (demonstrointi) erityisesti ruokajärjestelmissä.
Ruokajärjestelmät käsittävät elintarvikeketjun eri vaiheet, sen sivuvirrat ja niiden hyödyntämisen sekä ketjun kestävyyttä ja tehokkuutta mahdollistavat teknologiat ja käyttäjäkokemusta lisäävät elementit.
Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut ovat myös yksi EteläPohjanmaan älykkään erikoistumisstrategian painopisteistä (Älykäs ja erottuva, 2014). Ruokajärjestelmiin erikoistuneen innovaatiokeskittymän vahvistaminen on myös maakuntaohjelman tavoitteissa (tavoite 2, toimenpidekokonaisuus 1.2.1.), jossa todetaan mm. edistettävän toimenpiteitä, joissa haetaan uusia kasvun lähteitä ruokajärjestelmien eri elementeistä ja niiden rajapinnoilta kehitetään ruokajärjestelmien prosesseja sekä tuetaan tähän liittyvien uusien tuote ja palveluinnovaatioiden syntymistä (EteläPohjanmaan tulevaisuuden eväät, maakuntasuunnitelma 2040 & maakuntaohjelma 2014–2017).
Voidaan perustellusti sanoa, että suomalaisessa elintarvikeketjussa on tiivistynyttä osaamista, jota tunnistamalla ja konseptoimalla voidaan luoda uusia osaamisintensiivisiä ratkaisumyyntiliiketoimintaan suuntautuneita yrityksiä. Tämän vision saavuttamiseksi tarvitaan monialaista, liiketoimintaorientoitunutta toimintamallia tuoda yhteen tutkijoita, yrityksiä, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita. AB Seinäjoki –valmisteluhankkeella vastattiin tähän tarpeeseen ja toimintamallia on tarpeen jatkokehittää syventäen tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistoimintaa yritysrajapinnalla.
Hanke on valmisteltu yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n, Into Seinäjoki Oy:n, Seinäjoen yliopistokeskuksen, Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kesken. Pohjalla on hyödynnetty valmisteluhankeessa saatuja tuloksia.


2) Toteutus
Päätavoitteeseen perustuen hankkeen konkreettiset toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen toisiaan tukeviin työpaketteihin, joita kaikki hankkeessa mukana olevat toimijat toteuttavat omalla osaamisellaan:
TP1. Entistä syvemmän yritysrajapinnan rakentaminen biotalouteen (ml. uusyrittäjyys)
TP2. Kansainvälisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön laajentaminen
TP3. Yhteisökonseptin kehittäminen
TP4. Projektihallinto ja viestintä

Työpaketti 1. sisältää seuraavat toimet
- Agrobiotalouden tapahtumien järjestäminen
- Foorumien järjestäminen ja ylläpito
- Jatkotuotteistus yritysten näkökulmasta (esim. agrobiotalouden startup-hautomo)
- Yritysten sitouttaminen t&k-toimintaa (esim. t&k-vaihdot ja tutkijahotelli)
- Olemassa olevien yritysten ja organisaatioiden törmäyttäminen

Työpaketti 2. sisältää seuraavat toimet
- TKI-aihioiden aktiivinen nosto yrityksistä ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen sisältäen mahdollisen kumppaneiden haku
- Kansainvälisten biotalouden innovaatioyhteisöihin verkottuminen
- Olemassa olevien KV-verkostojen liittäminen AB toimintaan (esim. Japani-yhteistyö)
- ERIAFF-verkoston liittäminen AB Seinäjoen toimintaan

Työpaketti 3. sisältää seuraavat toimet
- Säännölliset sisäiset tapahtumat ja niiden kehittäminen (esim. aamukahvit ja infovartit)
- Fasilitaattoritoiminnan kehittäminen
- Sisäisen viestinnän jatkokehittäminen (esim. varaus- ja tapahtumakalenterit, sosiaalisen median kanavien kehittäminen)
- Ulkoisen viestinnän jatkokehittäminen (AB Seinäjoki tietoisuuden lisääminen)
- Tilakonseptin lopullisen muodon tunnistaminen
- Yhteisönjäsenten jäsenhankinta kehittäminen

Työpaketti 4. sisältää seuraavat toimet
- Työpaketissa toteutetaan hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta ja raportointi, ohjausryhmätyöskentelyn koordinointi, maksatushakemusten laatiminen sekä kuntarahoituksen laskutus. Lisäksi työpaketissa toteutetaan
hankkeen ostopalveluhankinnat sekä viestinnälliset ja markkinoinnilliset toimenpiteet.
- Viestintä on oleellinen osa jokaista työpakettia (1, 2 ja 3). Työpaketissa 3. keskitytään viestinnän kehittämiseen.
Hankkeessa järjestetyistä tapahtumista ja tuloksista viestitään avoimesti hyödyntäen sähköisiä kanavia. Yhteistyötä tehdään eri projektiorganisaatioiden kanssa ja hyödynnetään organisaatioiden viestintäkanavia ja osaamista.


3) Tuotokset

AB Seinäjoki -valmisteluhankkeessa rakennettiin lyhyellä aikataululla innovaatioyhteisön kolmen taustaorganisaation yhteistyönä Framin kampukselle. Toiminta itsessään on AB Seinäjoen keskiössä, minkä vuoksi se vaatii jatkokehittämistä. Perustuen työpaketteihin pitkän aikavälin tulokseksi jatkohankkeeksi voidaan todeta biotalousalalla entistä näkyvämpi, kansainvälisesti vahvemmin verkottunut ja vuorovaikutusmalleiltaan monipuolisempi innovaatioyhteisö. AB Seinäjoki mahdollistaa pitkäjänteisen TKI-työn olemassa olevien yritysten ja alkavien yritysten kanssa. Tietoisuus lisääntyy onnistuneen yhteistyön tuloksena. Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. TKI-toimijoiden
lisääntyneet kansainväliset kontaktit, lisääntynyt vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa, tehokkaammat vuorovaikutustavat ja hankesuunnitteluprosessit, AB Seinäjoen tuotteistus sekä tehokkaampi verkostotyö.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat