Verkkopalvelut

Mela Tulospalvelu – Hakkuumahdollisuusarviot

MELA Tulospalvelu sisältää tietoa alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä. Laskelmatulosten hakupalvelun avulla voi hakea tietoa itseä kiinnostavista muuttujista taulukoina ja/tai graafeina.

Metsätilastot

Metsätilastoista löytyy tietoa muun muassa puun käytöstä, alueittaisista hakkuumääristä, energiapuun käytöstä ja metsien suojelusta.

Metsätuhotietopalvelu

Palvelu sisältää tietoa metsätuhoista ja tuhojen aiheuttajista. Se sisältää muun muassa metsätuhojen interaktiivisen tunnistuspalvelun, kuvaukset yli 160 tuhonaiheuttajasta ja lahontorjuntasivuston.

Metsävarakartat

Monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakartat tuotetaan kahden vuoden välein, ja ne esitetään 16 x 16 metrin ruudukkoina 44:stä eri karttateemasta. Teemat kuvaavat puuston ja kasvupaikan määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia. Karttoja voi katsella Paikkatietoikkunassa, jossa aineistot ovat valmiiksi luokiteltuina ja väritettyinä. Jos metsävarakartoista halutaan tehdä omia analyysejä, ne ovat saatavilla numeerisessa muodossa Metsävarakarttojen latauspalvelusta.

Ohjelmistot ja laskurit

Luonnonvarakeskuksessa on kehitetty useita laskureita ja ohjelmistoja palvelemaan metsänomistajia, yrityksiä ja muita toimijoita metsien hoidon ja käytön suunnittelussa.

Venäjän ja itäisen Euroopan metsätietopalvelu

Venäjän metsätietopalvelu, www.idanmetsatieto.info, sisältää ajantasaista tietoa Venäjän metsäbiotalouden tilasta sekä metsätaloudessa, -politiikassa ja -teollisuudessa tapahtuvista merkittävimmistä muutoksista. Uutispalstaa päivitetään viikoittain. Itäisen Euroopan metsätietopalvelu tarjoaa tiivistettyä tietoa Baltian maiden, Puolan, Ukrainan ja Valko-Venäjän metsäsektoreista

Asiantuntijapalvelut

Puutavaranmittaus

Palvelu sisältää voimassa olevat lait ja asetukset, tietoa energiapuun mittauksesta ja energiapuun mittausoppaan sekä lomakkeen tehdasmittauksesta tehtävää ilmoitusta varten.

Taimitietopalvelu

Taimitietopalvelusta löytyy tietoa taimien tuhonaiheuttajista, alan koulutuksesta ja taimituotannosta Suomessa.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Valtakunnan metsien inventointi tuottaa mittauksiin perustuvia aikasarjoja, tilastoja, karttoja ja julkaisuja metsävaroista, metsäekosysteemistä ja metsien tilasta koko maassa. Tulosjulkaisuissa esitettyjen metsävaratietojen lisäksi VMI:ssä tehdään asiakkaiden tarpeista lähteviä laskelmia, tilaustutkimuksia ja selvityksiä. VMI:n henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa metsien inventointeja myös erityistarkoituksiin Suomessa ja ulkomailla.

Kansalaishavaintojen ilmoittaminen

Metsätuhoista ilmoittaminen

Voit ilmoittaa metsätuhoista Lukelle täyttämällä metsätuhoilmoituksen verkossa. Ilmoittajan yhteystietojen lisäksi metsätuhoilmoituslomakkeella on kerrottava perustiedot tuhosta: tuhoalueen koko ja sijainti, sekä tuhonaiheuttaja, mikäli se on selvillä. Lomakkeella voi jättää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuhoasiantuntijalle myös yhteydenottopyynnön tuhoasiassa. Tuhoista on hyvä ilmoittaa, vaikka siihen ei ole velvoitetta. Ilmoituksia hyödynnetään tuhotilanteen kartoittamisessa ja mahdollisten torjuntatoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa.