Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja kattaen koko puun arvoketjun kaikille metsäsektorin toimijoille. Tietämyksemme perustuu pitkäaikaisiin seurantoihin ja kenttäkokeisiin. Olemme puolueeton ja monitieteinen biotalouden tutkimuslaitos, jonka tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista.

Metsätoimialan palvelukokonaisuudet ovat:

  • Metsävarat ja -suunnittelu
  • Metsänhoitopalvelut
  • Teknologiset ratkaisut
  • Puupohjaisten raaka-aineiden soveltuvuus- ja tuotemahdollisuusarviot
  • Uudet biojalostustuotteet

Metsävarat ja -suunnittelu

Metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmän avulla tuotamme tietoa:

  • metsävaroista – puuston määrästä, kasvusta ja laadusta,
  • maankäytöstä ja metsien omistussuhteista,
  • metsien terveydentilasta,
  • metsien monimuotoisuudesta ja
  • metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista

Tietoa on saatavilla alueittain ja koko maan tasolla.

MELA-metsälaskelmapalvelu tarjoaa tietoa alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä tulevaisuudessa.

MELA-metsälaskelmapalvelu

MOTTI-palvelun avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen.

MOTTI-palvelu

Metsänhoitopalvelut

Tarjoamme viimeisintä tietoa ja ratkaisuja metsän uudistamiseen ja metsänhoitoon.

Teknologiset ratkaisut

Tarjoamme ja testaamme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja puunkorjuuseen ja -kuljetukseen, metsänviljelyyn ja -hoitoon sekä agrobiomassan tuotantoon.

Puupohjaisten raaka-aineiden soveltuvuus- ja tuotemahdollisuusarviot

Tarjoamme arvioita puu raaka-aineen saatavuudesta, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Palvelu on erityisen ajankohtainen nyt, kun saha- ja vaneriteollisuuden kotimainen raaka-ainepohja on muuttumassa viljelypuun ja harvennuspuun tarjonnan kasvaessa.

Uudet tuotteet

Kartoitamme erilaisiin teollisiin sovelluksiin tarkoitettuja biomateriaaleja ja -katalyyttejä.

Katso myös