Artikkelit Metsä, Ympäristö

Uusi palvelu arvioi erilaisten maankäyttöpäätösten vaikutus­ta puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin.

Valtakunnan metsien inven­tointitiedot (VMI) ponnahtavat julkiseen keskusteluun usein nä­kyvimmin, kun puhutaan met­sien hakkuumääristä. Keskuste­lu käy välillä kuumanakin siitä, minkä verran puuta voi hakata.

Luonnonvarakeskus Luken laskemat, valtakunnan metsien inventointitietoihin perustu­vat erilaiset skenaariot antavat eväitä julkiselle keskustelulle sekä teollisuuden investointi­suunnitelmille.

Valtakunnan metsien inventointituloksia voisi käyttää nykyistä laajemmin myös kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa. (kuva: Erkki Oksanen)

Erilaisten skenaarioiden tehtä­vä on auttaa yhteiskunnallista keskustelua.

”Nämä eivät ole Luken mää­räämiä hakkuusuunnitteita, vaan niillä halutaan hahmottaa, mitkä metsien käyttömahdolli­suudet ovat”, Luken erikoistut­kija Hannu Hirvelä alleviivaa.

Yksi skenaario on puuntuo­tannon nettotulot maksimoiva, suurimman nettotulon laskel­ma. Se kertoo talousmetsien puumäärän, joka enimmillään olisi hakattavissa taloudelli­sesti kannattavasti. Laskelma ei kuitenkaan ota huomioon puuntuotannollista kestävyyt­tä. Tätä kuvaa suurin ylläpidet­tävissä oleva hakkuukertymä -skenaario.

”Kahden laskelman ero kertoo sen, kuinka paljon puuntuo­tannollinen kestävyysvaade vaikuttaa maksimaaliseen hak­kuukertymään”, Hirvelä sanoo.

Valtakunnan metsien in­ventointituloksia voisi käyttää nykyistä laajemmin myös kaa­voituksen vaikutusten arvioin­nissa. Tätä varten on Luke avan­nut VMIKaaVa-tulospalvelun esimerkiksi puun käyttäjille ja kaavoittajille.

”Palvelusta voi saada taus­tatietoa uusien kaavojen ja suunnitelmien valmisteluun siitä, millaisia vaikutuksia jo tehdyillä maankäyttöpäätöksil­lä on puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin”, sanoo Luken erikoistutkija Leena Kärkkäinen.

Tämä on ensimmäinen koko Suomen kattava palvelu, joka auttaa arvioimaan erilaisten maankäyttöpäätösten vaiku­tuksia metsien käyttöön.

”Uuden kaavan vaikutukset voivat olla puuntuotantoon, maisemaan tai vaikka mustik­kasatoon kielteisiä tai myöntei­siä. Eniten kaavarajoituksilla on merkitystä Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.”

 

Teksti: Heikki Hamunen
Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 22.3.2021
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös