Luonnonvarakeskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön kirjanpitoyksikölle vahvistamat tulostavoitteet

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätökset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n (1786/2009) mukaan toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat sekä liitteenä ilmoitettavat tiedot.

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä

Osavuosiraportit

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ohjeet

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tilintarkastuskertomukset: