Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, jonka haluamme 2050”, julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi solmitaan toimenpidesitoumuksia. Ne tähtäävät muutaman vuoden sisällä toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.

 

Luonnonvarakeskus on mukana:

Kestävästi raaka-ainetta biotalouden tarpeisiin -sitoumus

Suomi on siirtymässä fossiilitaloudesta biotalouteen, jossa uusiutuvilla luonnonvaroilla korvataan fossiilisten luonnonvarojen käyttöä. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvarojamme ovat metsien, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa sekä makea vesi. Biotaloudessa luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Luke tukee tutkimuksellaan siirtymää kohti biotalousyhteiskuntaa.

Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Toimenpiteet ja tavoitteet

 • Luken kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen tavoitteena on tutkimuksen keinoin:
 • turvata kasvava ja vakaa biomassa metsistä, pelloilta, soilta ja vesistöistä raaka-aineeksi
 • luoda raaka-aineesta uusia tuotteita, energiaa ja palveluita
 • edistää uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa liiketoimintaa
 • kehittää biotalouden tuotanto- ja jalostusprosesseja
 • arvioida eri luonnonvarapolitiikkavaihtoehtojen vaikutuksia yhteiskunnankokonaiskestävyyteen
 • tukea uusien teknologioiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä
 • turvata ekosysteemien monimuotoisuus
 • kasvattaa hiilensidontaa

Raportoimme tavoitteen saavuttamisesta vuosittain. Raportoinnissa mittareita ovat esimerkiksi Luken tutkimukseen perustuvat uudet tuotteet ja palvelut, biomassan kuutiomäärä, hiilitase sekä puupohjaisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa.

Kestävästi raaka-ainetta biotalouden tarpeisiin -sitoumus

 

Vesivastuusitoumus

Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen perustajat Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, WWF Suomi ja YM edistävät toiminnassaan vesivastuullisuutta ja kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä.

Kuva: Rodeo.fi

Yrityksen vesivastuullisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi. Vesivastuusitoumus kokoaa yhteen parhaat työkalut ja kansainväliset ohjesäännöt vesivastuullisuuden kullekin askeleelle:

 • vesiriskien kartoitus
 • vesivastuustrategian laadinta
 • toimipaikkojen ja alihankkijoiden vesivastuullisuuden arviointi
 • kestävän veden käytön ja hallinnan kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • raportointi ja sertifiointi

Sitoumuksen perustajat haastavat suomalaisyritykset tekemään oman sitoumuksensa kuvattujen askelien mukaisesti. Sitoumuksen perustajat edistävät kestävää veden käyttöä ja hallintaa sekä kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä ja parhaiden käytänteiden kehittämisessä.

Vesivastuusitoumus

Katso myös