Artikkelit Ympäristö

Lähellä sijaitseva metsä, me­renranta tai muu ulkoiluun sopiva riittävän laaja viheralue edistää ihmisten liikkumista luonnossa. Ainakin, jos alueel­la on hyvät ja turvalliset polut sekä kauniit maisemat.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) sekä Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen (THL) yhtei­sessä NatureMove-hankkeessa kartoitettiin helsinkiläisten luontoliikuntaa ja siihen vai­kuttavia tekijöitä. Tutkija Mar­jo Neuvonen Lukesta kertoo, että ulkoilualueen läheisyys motivoi erityisesti lähiöiden asukkaita sekä niitä, jotka muu­toin harrastavat liikuntaa vä­hän.

 

 

Kuva: Erkki Oksanen

 

”Luotoliikuntapalveluja oli­si hyvä kehittää erityisesti sil­le ryhmälle, joka liikkuu vain vähän. Aktiivisesti liikuntaa harrastavat ihmiset liikkuvat paljon joka tapauksessa”, hän huomauttaa.

Monitieteisen hankkeen ai­neistona oli THL:n vuonna 2015 tekemä Ympäristöterveyskyse­ly, johon vastasi 3 700 helsin­kiläistä. Aineisto yhdistettiin paikkatietoon viherympäristö­jen sijainnista. Lisäksi Luke teki vuonna 2018 asukaskyselyn, jo­hon vastasi noin 1 100 helsinki­läistä.

Helsingin keskusta-alueilla laa­joja viheralueita on vähemmän, mutta myös siellä lyhyt etäisyys rakennetulle liikuntapaikalle kuten esimerkiksi ulkojäälle korreloi aktiivi­seen luonnossa liikkumiseen.

”Rakennetut liikuntapaikat ovat usein viheralueiden lähei­syydessä. Keskustassa myös pienet lähipuistot koetaan mai­semallisesti tärkeiksi”, Neuvo­nen sanoo.

Hankkeessa selvisi myös, että ulkoilualueen vetovoimaa lisäävät monipuoliset harras­tusmahdollisuudet, metsän tuntu ja mahdollisuus kokea hiljaisuutta.

Neuvonen kertoo, että aktii­visen luontoliikunnan todennä­köisyyttä lisäsi vastaajan vahva luontosuhde, naissukupuoli, iän karttuminen sekä koiran omistaminen. Myös vastaajan hyväksi kokema terveys sekä työ- tai asiointimatkojen kul­keminen kävellen tai pyöräillen korreloi luonnossa liikkumi­seen. Sen sijaan sisäliikuntala­jien harrastaminen ei lisännyt vastaajan luontoliikuntaa.

NatureMove-hanke toteutet­tiin vuosina 2016–2018 ja sen rahoittivat opetus- ja kulttuuri­ministeriö sekä Luke.

Teksti: Minna Nurro
Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 30.9.2019
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

 

 

 

Katso myös

Blogit

Ei blogikirjoituksia aiheesta