Maatalous

Karjatiloilla muodostuvat säilörehun puristenesteet, pesu-vedet sekä jaloittelualueiden ja turkistarhojen valumavedet

Säilörehusta, jaloittelutarhoista ja tarha-alueilta sekä erilaisista pesuista muodostuvia nestemääriä on tarpeen selvittää, jotta sekä ympäristölupia haettaessa että niitä myönnettäessä lupaviranomainen pystyy arvioimaan tarvittava vesien varastointi- ja käsittelykapasiteetti, ja siten varmistamaan niiden asianmukainen käsittely kotieläntiloilla ja turkistarhoilla. Tähän selvitykseen on koottu tietoa aikaisemmista julkaisuista, ympäristölupapäätöksistä sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista. Tietopuutteiden paikkaamiseksi on käytetty myös asiantuntija-arvioita.