Luonnonvarakeskuksen tutkimusraportit, selvitykset, oppaat, ennusteet ja katsaukset julkaistaan Luken Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarjassa. Luken tutkijoiden tieteelliset artikkelit julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Tällä sivulla näkyvät Luken ja Luken tutkijoiden uusimmat julkaisut. Kattavampi julkaisuhaku onnistuu Jukuri-palvelussa.


Uusimmat julkaisut

 

Metsä, Yleinen

Kohti suomalaista terveysmetsän mallia

Metsä on viime vuosien aikana löydetty uudelleen ja ehkä hieman uudella tavalla paikkana, jonne mennä ”lataamaan akkuja”. Erityisesti kaupunkilaiset ovat heränneet yhä vahvemmin ymmärtämään luontoalueiden tärkeyden osana rakennettua ympäristöä. Tämän lisäksi myös luontoympäristöjen terveysvaikutusten tutkimus on mennyt eteenpäin. Eri puolilla maailmaa tutkitaan metsien ja muiden luontoympäristöjen terveyshyötyjä, ja tietoa sovelletaan monipuolisesti jo käytäntöön. Tutkimusten perusteella tiedetään, että luontoympäristöt palauttavat stressistä, houkuttelevat liikkumaan ja toimivat muutenkin monin tavoin kansalaisten terveyden tukena ja ylläpitäjinä. Tämä julkaisu on luonteeltaan keskustelunavaus terveyttä edistävistä metsistä. Keskustelupaperissa pohditaan millainen suomalainen terveysmetsä voisi olla ja tarvitaanko niitä.

Kala

Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus

Vaelluskalakantojen hoidossa ylisiirrot ovat yksi mahdollinen toimenpide, jolla pyritään turvaamaan kutukalojen pääsy voimalaitospatojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Suomessa lohikalojen ylisiirrot ovat yleistyneet viime vuosikymmenen aikana ja ne nähdään yhtenä tukitoimenpiteenä, jolla tuetaan kalateiden toimintaa ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Yleensä tavoitteena on aikaansaada jokialueelle leimautunut ja sinne kutunousullaan takaisin pyrkivä vaelluskalasto.

Maatalous

Hevosenlannan käsittely Suomessa : Tulokset lannankäsittelykyselystä talleille

Tässä raportissa esitellään keskimääräiset hevosenlannan käsittelyn toimet suomalaisilla talleilla koko lannankäsittelyketjussa eläinsuojasta lannan hyödyntämiseen. Tieto perustuu vuoden 2014 keväällä talleille tehdyn lannankäsittelykyselyn vastauksiin. Kysely toteutettiin vanhan Nitraattiasetuksen (931/2000)) vähimmäislantalatilavuuksien päivittämisen tueksi yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), hevosalan (Suomen Hippos, Suomen ratsastajainliitto ry, Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n kesken.

Metsä

Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset

Kansallisen metsästrategian 2025 yhtenä tavoitteena on metsätalouden uuden kannustinjärjestelmän rakentaminen. Tämän selvityksen tehtävänä oli arvioida taloustieteen teorian, tutkimusten, kansainvälisten vertailujen sekä EU-normiston pohjalta metsätalouden kannustinjärjestelmään liittyviä yleisiä vaatimuksia ja toteutusta sekä tehdä ehdotus uuden kannustinjärjestelmän kehittämiseksi. Kannustinjärjestelmän peruslähtökohdat ovat, että julkisen vallan rooli on taloudellisen toiminnan yleisten edellytysten luominen ja parantaminen, kannustinten käyttö tulee perustella määrittelemällä, mitä markkinapuutetta sillä korjataan, ja että julkisilla tuilla tulee olla toimintaa aidosti kannustava vaikutus. Tukien tulee olla määräaikaisia, mutta määräajan tulisi metsätalouden luonteen vuoksi olla kohtuullisen pitkä, esimerkiksi EU:n rahoitusohjelmissa noudatettu seitsemän vuoden kestoaika. Kannusteilla ei tule paikata toisen ohjauskeinon aiheuttamaa vääristymää, eivätkä tuet saa vääristää kilpailua toimijoiden välillä.

Maatalous

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2009-2016

Virallisia lajikekokeita tehdään uusien kasvilajikkeiden viljelyarvon arvioimiseksi. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia valitsemaan oikeat lajikkeet käyttöönsä. Myös kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Lajikkeiden viljelyarvoa arvioidaan käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa, joissa uusia lajikkeita verrataan tunnettuihin mittarilajikkeisiin. Kokeet toteutetaan valtakunnallisesti kattavasti, vuonna 2016 kahdellatoista koepaikalla. Lisäksi järjestetään erilliset kokeet viljojen taudinkestävyyden ja ohralajikkeiden happamuudenkestävyyden selvittämiseksi.

Maatalous, Metsä

Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita

Suomessa valtaosa biomassan tuotannossa olevasta maatalous- ja metsätalousmaasta on yksityisomistuksessa. Maanomistuksen muutoksessa päätrendejä ovat olleet omistuksen rakenteen sekä omistajien arvojen ja tavoitteiden muutokset. Rakenteellisista muutoksista tärkeimpiä ovat olleet maaomistuksen polarisaatio, pirstoutuminen ja suuruusrationalisointi, aktiivimaatilojen väheneminen, omistajien ammatillinen eriytyminen, kaupungistuminen ja tietyiltä osin myös ikääntyminen. Näillä muutoksilla on suuria vaikutuksia biotalouteen, ruoan ja raakapuun tuotantoon ja tulevaisuudessa entistä enemmän ekosysteemipalvelujen tuotantoon. Tässä raportissa maanomistajuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Raportissa nostetaan esiin maanomistukseen liittyviä ongelmia ja tutkimuksen vastauksia niihin.

Metsä

Käytettyjen puutavara-autojen ja -nostureiden jälleenmyyntiarvo sekä ominaisuudet Euroopan eri osissa

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käytettyjen puutavara-autojen ja -nostureiden teknisten ominaisuuksien vaihtelua Euroopan eri osissa, sekä käyttöiän ja ajettujen kilometrien määrän vaikutusta myyntihintoihin. Euroopassa pääosa puutavaran kaukokuljetuksesta tehdään erityisesti sitä käyttötarkoitusta varten suunnitelluilla ja rakennetuilla puutavara-autoilla ja perävaunuilla, joiden ominaisuudet vaihtelevat maittain ja alueittain. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi infrastruktuuri, pinnanmuodot, kuljetettavien puutavaralajien katkontapituudet ja kansalliset säädökset. Maakohtaista vaihtelua esiintyy etenkin puutavara-autojen ja perävaunujen enimmäismitoissa ja akselipainoissa, jotka vaikuttavat hyötykuorman kokoon. Autokuljetuksessa puutavaran kuormauksella ja purulla, niiden ajanmenekillä sekä toteutustavalla on suuri vaikutus kuljetuskustannuksiin. Puutavaran kuormaus voidaan jakaa kahteen päämenetelmään. Erilliskuormaukseen perustuvassa menetelmässä puutavaran kuormaus tehdään erillisellä koneella tai nosturilla.

Maaseutu, Talous, Ympäristö

Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi : Kokeilualustana Agrokeskus-toimintamalli

Vihreä talous perustuu tehokkaaseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen luonnonvarojen ja energian käyttöön (United Nations 2012). Tämän hankkeen tavoitteena oli luoda kylätason hajautettu, kestävä ja kilpailukykyinen toimintamalli vihreään talouteen siirtymiselle, joka perustuu verkostoajatteluun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Hankkeessa toteutettiin positiivisen kierteen ohjelmaa, jonka avulla käynnistettiin paikallisia, kylätason biotalouden pilottihankkeita ja kehittämisprosesseja.