Krista Peltoniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

krista.peltoniemi@luke.fi

Puhelin

+358295325585

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Maaperän mikrobien ekologinen tutkimus, yhteisörakenteen ja toiminnan selvitykset erilaisten ympäristön muutosten seurauksena eDNA-menetelmin (amplikonit, metagenomit) suoraan ympäristönäytteistä. Tutkittavat ryhmän: metaanin kierron mikrobit (metanotrofit, metanogeenit), sienet (symbioottiset ja hajottajat), bakteerit ja aktinobakteerit. Tutkimusympäristöt vaihtelevat projektien mukaan boreaalisista metsistä, turvemaihin (sekä luonnontilaiset että suometsät) ja peltoihin. Projekteissa on tutkittu ja tutkitaan mm. ilmaston lämpenemisen, poron laidunnuksen, luomuviljelyn ja tuhkalannoituksen vaikutuksia maaperän mikrobeihin. Meneillään olevassa projektissa tutkitaan maaperäeläinten monimuotoisuutta eDNA:n avulla. Olen EU:n H2020 SoildiverAgro-hankkeen boreaalisen alueen koordinaattori ja hankkeessa tutkimme luomuviljelyn vaikutuksia tarkemmin erilaisilla eurooppalaisilla viljelyalueilla sekä kehitämme maanviljelymenetelmiä, jotka turvaisivat kestävän ja maaperän biologisen monimuotoisuuden maatalousmaissa huomioiden myös sosioekonomiset näkökulmat.