Eeva Lehtonen

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

eeva.lehtonen@luke.fi

Puhelin

+358295326317

Osoite

Neulaniementie 5, 70200 KUOPIO

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Alueellisen biomassapotentiaalin arvioiminen paikkatietomenetelmin. Tehtävät: Paikkatietoaineistojen ylläpito ja kuvailu, paikkatietomenetelmien ja -aineistojen soveltaminen tutkimushankkeissa. Asiantuntemusala: ympäristötieteet, maatalouden sivuvirtojen ja biojätteiden hyödyntäminen ravinteiden kierrätyksessä ja energiantuotannossa, paikkatietoaineistot, -menetelmät ja metatiedot, tiedon visualisointi.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
Maatalous, Ympäristö

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristotutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.