Siirry pääsisältöön

1) Biokiertotalous vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden mahdollistajana

Biotalous ja biopohjainen kiertotalous ovat tärkeässä roolissa fossiilitaloudesta luopumisessa sekä huoltovarmuuden, omavaraisuuden vahvistamisessa ja kansantalouden vahvistamisessa. Biotalouden arvonlisää vahvistetaan poikkitieteellisen tutkimuksen avulla ja varmistamalla kestävä raaka-aineen tuotanto ja jalostusketjun innovaatiot.

Biokaasu, kierrätyslannoitteet sekä maa- ja metsä- ja kalatalouden sivuvirrat vauhdittavat vihreää siirtymää parantaen energia- ja lannoitetuotannon omavaraisuutta. Vahvistamalla metsien kasvukykyä monimuotoisuutta ylläpitäen varmistetaan raaka-aineen riittävyys uusille biotalouden innovaatioille ja investoinneille ja samalla parannetaan Suomen hiilinieluja.  

Alueellista toimeliaisuutta tarvitaan nyt. Biokiertotalous synnyttää uusia innovaatioita ja tuotteita joiden vaikuttavuus edellyttää uusinvestointeja ja uutta yritystoimintaa alueilla. Luonnonvara- ja maaseutupolitiikka auttaa suuntaamaan alkutuotannon murrosta siten, että alueellisen erikoistumisen tuoma kilpailuetu saadaan käyttöön.

Uudet hajautetun ja keskitetyn tuotannon liiketoimintamallit ja logistiikkaratkaisut alihyödynnetyistä raaka-aineista ja kokeileva pää- ja sivuvirtojen hyödyntäminen vaativat kannustimia niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.

Luke tuottaa tutkimuksen keinoin ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen ja raaka- aineiden viisaaseen, resurssitehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon ja käyttöön. Tavoitteenamme on optimoida ravinnekierrot, hyödyntää raaka-aineet täysimääräisesti, ja varmistaa älykäs ja oikeudenmukainen siirtymä biokiertotalouteen. Julkisen talouden tasapainotus on saavutettavissa tutkimukseen perustuvilla ratkaisuilla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite Toimenpide

Irti fossiilisista:

Riippuvuuden alentaminen fossiilitaloudesta varmistamalla luonnonvarojen tuoton kokonaiskestävyys ja raaka-aineen tuotantopotentiaali tutkimuksen ja politiikkakeinojen avulla

1) Ennakointinyrkki: luonnonvara-alan ennakointikyvykkyyden parantamiseksi ja uusien riskien tunnistamiseksi.

2) TÄSMÄTUOTANTO-kärkihanke: Uudet digitaaliset toimintatavat ja tekoäly alkutuotannossa (täsmäviljely, täsmäkarjanhoito, täsmämetsänhoito, täsmäkalan- kasvatus)

3) Demonstrointia: Biotalousstrategian implementointi: tuetaan uusien korkean lisäarvon tuotteiden tuotannon pilotointia ja demonstrointia ja tuetaan erityisesti innovatiivisia alueklustereita

4) Puusta pitkälle - metsien kestävään raaka-aineiden tuotantoon ja lisäarvoon tähtäävä TKI-ohjelma. Metsien vuotuisen kasvun tehostaminen 120 Mm³/a, laatu ylös ja hävikki alas raaka-aine- ja energiaketjussa. Uusien tuoteinnovaatioiden pilotointi.

Biokaasua ja typpeä:
Kehitetään hajautettuja, uusiutuviin sivuvirtoihin ja jätteisiin pohjautuvia energiajärjestelmiä, ml. biokaasu, ottaen huomioon erityisesti ravinnepitoisten sivuvirtojen, kuten lannan tai urean, hyödyntäminen.

1) Huoltovarmuus-TKI-ohjelma:

  • Loikka kohti biokiertotaloutta: huoltovarmuus vihreässä siirtymässä
  • Tuhkatkin pesästä: biomassojen sivuvirroista liiketoimintaa.
  • Biokaasusta alueellista virtaa
  • Typpitalouden ohjelmalla kohti omavaraisuutta

2) Kierrätyslannoitteiden käytön kansallinen toimenpidesuunnitelma mm. metsäteollisuuden sivuvirtojen käyttö laajemmin maatalouden lannoitteena