Kala, Talous

Kollaja-hankkeen vaikutukset Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen

Pohjolan Voima käynnisti Iijoen vesivoimatuotannon lisäämiseen tähtäävän ns. Kollaja-hankkeen aktiiviset valmistelutoimet vuonna 2007. Hankkeen päätarkoituksena on lisätä sähköntuotantoa ja säätökapasiteettia rakentamalla Iijoen keskijuoksulle tekojärvi ja uusi voimalaitos (teho 32 MW). Toteutuessaan hanke parantaa myös Iijoen alajuoksun olemassa olevien viiden voimalaitoksen tuotantokykyä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää Kollaja-hankkeen toteuttamisesta lohikalakantojen elvyttämiselle aiheutuvat todennäköiset ongelmat suhteutettuna vesistön nykytilaan tai potentiaaliseen lähtötilaan. Raportti keskittyy lohen elinkiertoon liittyviin kysymyksiin mm. lohikantamallinnuksen keinoin ja jokiuomien ympäristövirtaamatarpeisiin. Raportissa esitetään lisäksi keskeisiä toimenpidevaihtoehtoja Kollaja-hankkeen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi ja kompensoimiseksi.

Metsä, Talous

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta

Kansallisen metsästrategian 2025 yhtenä tavoitteena on aktiivisen ja yritysmäisen metsätalouden lisääminen, tilakoon kasvattaminen ja sellaisen metsänomistusrakenteen aikaansaaminen, joka tukee metsien aktiivista käyttöä. Nämä tavoitteet on otettu myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. Mahdollisina keinoina hallitusohjelmassa esitetään metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämistä, metsä- ja yrittäjävähennysten lisäämistä sekä kuolinpesien elinkaaren nopeuttamista.

Ilmasto, Kala, Maatalous, Puutarha, Riista, Ruoka, Talous, Tilasto, Yleinen, Ympäristö

Sininen biotalous : verkkojulkaisu

Suomen kansallisen biotalousstrategian mukaan biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja älykkääseen osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden kasvun keskeisiä ominaispiirteitä ovat markkinalähtöisyys, arvon lisääminen, resurssitehokkuus, sektorirajat ylittävä ajattelu sekä vesiympäristön hyvän tilan edistäminen

Maatalous, Talous, Yleinen

Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015

Vuosikatsaus Suomen maataloudesta ja maaseutuelinkeinoista julkaistaan tänä vuonna jo 37. kertaa. Ensimmäinen katsaus julkaistiin vuonna 1979 Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, josta tuli vuonna 2001 osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta (MTT). Vuoden 2015 alusta MTT puolestaan yhdistyi Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi. Yhdistymisen myötä tämänkertainen vuosikatsaus ilmestyy Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa

Maatalous, Metsä, Talous

Tulevaisuuden kestävä maa- ja metsätalous. Uusien ohjauskeinojen toteutettavuusarviointi

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämiseen liittyvien uusien ohjauskeinojen toteutettavuutta. Tarkastelussa oli joko täysin uusia ohjauskeinoja tai nykyisten ohjauskeinojen muunnelmia tai yhdistelmiä, jotka voisivat onnistuessaan edistää kestävää maa- ja metsätaloutta tai ratkaista nykyisen ohjauksen ongelmia.