Metsä, Riista

Karhukanta Suomessa 2020

Luonnonvarakeskus arvioi vuosittain karhukannan koon ja pentutuoton sekä mallittaa karhukannalle kestävän metsästysverotuksen. Kanta-arvio ja malli ovat tärkeä osa karhukannan hoidon tietopohjaa. Arvio karhukannasta tehdään erikseen kannanhoitoalueille ja riistakeskusten alueille. Tähän raporttiin on kirjattu arviot karhukannan runsaudesta ja pentutuotosta, jotka perustuvat petoyhdyshenkilöiden kalenterivuonna 2020 kirjaamiin karhuhavaintoihin.

Metsä

Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi

Luonnonvarakeskus ja Pellervon taloustutkimuksen tekivät touko-syyskuussa 2020 uuden metsätalouden kannustejärjestelmän luonnoksen evaluoinnin. Evaluoitu dokumentti on Metsätalouden kannustinjärjestelmä 2020 -luvulla työryhmän valmisteilla oleva muistioluonnos. Tämä julkaisu on vain ulkoasullisesti muokattu versio maa- ja metsätalousministeriölle 30.9.2020 toimitetusta evaluointiraportista.

Ilmasto, Metsä

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

Tässä tutkimuksessa on arvioitu maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikutuksia nykyistä tutkimustietoa ja asiantuntija-arvioita kokoamalla sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Toimenpiteiden päästövähennys ja hiilinieluvaikutuksien arvioinnissa käytettiin kunkin toimenpiteen kohdalla parasta käytettävissä olevaa menetelmää ja toimenpiteen soveltamismahdollisuuksien laajuus perustui asiantuntija-arvioihin.

Metsä

Metsälain arvioinnin jatkoselvitys 10 §:n muutosten vaikutuksista monimuotoisuuden turvaamiseen

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin metsälain 10 §:n muutos on vaikuttanut erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyyn sekä monimuotoisuuden turvaamiseen tasoon. Raportin kirjallisuuteen perustuvassa osassa tarkastellaan sitä, millä tavoin käytännöt metsälakikohteiden määrittelyssä, kartoituksessa ja rajaamisessa ovat muotoutuneet, ja miten metsälain muutos on vaikuttanut näihin käytäntöihin. Metsälakikohteiden ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen käsittelyä selvitettiin erotuskuvatulkinnan, luonnonhoidon laadun seurannan sekä Global Forest Change -satelliittikuva-aineistojen perusteella.

Metsä

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa

Työ puuhuoltoketjussa on osa toimintoketjua, joka voi ulottua hyvinkin kauas kansainvälisille markkinoille. Työn toteuttajia ovat monesti pienyritykset. Työ metsissä ja kuljetusreiteillä sijoittuu maantieteellisesti kauas, laajalle ja hajanaiselle alueelle. Työn puuhuoltoketjussa tulisi olla työhyvinvoinnin näkökulmasta kestävää, jolloin alalla työskentelevien terveydentila ei vuosien myötä vaarantuisi. Raportissa esitettyjen tulosten äärellä voidaan pohtia, onko sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus jäänyt taloudellisen ja ekologisen kestävyyden varjoon. Joka tapauksessa tässä laajuudessa ensimmäinen koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia selvittänyt kysely osoittaa pohjatiedot työhyvinvoinnin interventiohankkeille

Metsä

Ilmastonmuutos ja metsänhoito : Yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon

Tämä Luonnovarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä Tapiolle laatima raportti Ilmastonmuutos ja metsänhoito – yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon kokoaa suositusten uudistamisen kannalta tärkeää tutkimusnäyttöä. Raportti keskittyy kysymyksiin, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsiin ja millaista on ilmastomuutokseen sopeutuva metsänhoito.

Metsä

Ohjeita kosteusindeksikarttojen käyttöön metsätaloudessa

Kosteusindeksikartat osoittavat kosteiden alueiden sijainnin purojen, norojen, lampien ja järvien läheisyydessä. Maaperän kosteus mallinnetaan pääosin laskemalla maaperän topografian perusteella kosteusindeksejä. Eri kosteusindeksit tuottavat tarkkuudeltaan erilaisia karttoja ja julkaisussa olevat ohjeet havainnollistavat, kuinka ympäristötekijöitä voidaan ottaa paremmin huomioon metsätaloudessa kosteusindeksikarttojen avulla. Ohjeet on tuotettu metsäsuunnittelijoiden, koneenkuljettajien, metsänomistajien sekä metsä- ja ympäristöviranomaisten käyttöön.

Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

2. painos. Korvaa aiemmin ilmestyneen julkaisun, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla. Selvityksen arviot perustuvat lokakuun 2020 alun tilannekuvaan, jossa koronapandemian osalta on edelleen esillä tilanteen epävarmuus.

Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka, Yleinen

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla.

Metsä

Luonnontuottometsä : Yhdysvaltalaisen Forest Bank -toimintamallin soveltaminen Suomessa

Luonto- ja ympäristöarvojen suojelua painottavaa metsien käytön mallia on esitetty yhdeksi keinoksi, jolla voidaan edistää metsäluonnon biodiversiteettiä ja metsien hiilivarastoa. Tässä raportissa arvioidaan Luonnontuottometsäksi nimetyn toimintamallin soveltuvuutta Suomessa. Lisäksi arvioidaan, mitä lisäarvoa Luonnontuottometsä voisi tuoda verrattuna nykyisin käytössä oleviin tai aiemmin esitettyihin keinoihin.