Metsä

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa

Työ puuhuoltoketjussa on osa toimintoketjua, joka voi ulottua hyvinkin kauas kansainvälisille markkinoille. Työn toteuttajia ovat monesti pienyritykset. Työ metsissä ja kuljetusreiteillä sijoittuu maantieteellisesti kauas, laajalle ja hajanaiselle alueelle. Työn puuhuoltoketjussa tulisi olla työhyvinvoinnin näkökulmasta kestävää, jolloin alalla työskentelevien terveydentila ei vuosien myötä vaarantuisi. Raportissa esitettyjen tulosten äärellä voidaan pohtia, onko sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus jäänyt taloudellisen ja ekologisen kestävyyden varjoon. Joka tapauksessa tässä laajuudessa ensimmäinen koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia selvittänyt kysely osoittaa pohjatiedot työhyvinvoinnin interventiohankkeille

Metsä

Ilmastonmuutos ja metsänhoito : Yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon

Tämä Luonnovarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä Tapiolle laatima raportti Ilmastonmuutos ja metsänhoito – yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon kokoaa suositusten uudistamisen kannalta tärkeää tutkimusnäyttöä. Raportti keskittyy kysymyksiin, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa metsiin ja millaista on ilmastomuutokseen sopeutuva metsänhoito.

Metsä

Ohjeita kosteusindeksikarttojen käyttöön metsätaloudessa

Kosteusindeksikartat osoittavat kosteiden alueiden sijainnin purojen, norojen, lampien ja järvien läheisyydessä. Maaperän kosteus mallinnetaan pääosin laskemalla maaperän topografian perusteella kosteusindeksejä. Eri kosteusindeksit tuottavat tarkkuudeltaan erilaisia karttoja ja julkaisussa olevat ohjeet havainnollistavat, kuinka ympäristötekijöitä voidaan ottaa paremmin huomioon metsätaloudessa kosteusindeksikarttojen avulla. Ohjeet on tuotettu metsäsuunnittelijoiden, koneenkuljettajien, metsänomistajien sekä metsä- ja ympäristöviranomaisten käyttöön.

Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

2. painos. Korvaa aiemmin ilmestyneen julkaisun, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla. Selvityksen arviot perustuvat lokakuun 2020 alun tilannekuvaan, jossa koronapandemian osalta on edelleen esillä tilanteen epävarmuus.

Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka, Yleinen

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla.

Metsä

Luonnontuottometsä : Yhdysvaltalaisen Forest Bank -toimintamallin soveltaminen Suomessa

Luonto- ja ympäristöarvojen suojelua painottavaa metsien käytön mallia on esitetty yhdeksi keinoksi, jolla voidaan edistää metsäluonnon biodiversiteettiä ja metsien hiilivarastoa. Tässä raportissa arvioidaan Luonnontuottometsäksi nimetyn toimintamallin soveltuvuutta Suomessa. Lisäksi arvioidaan, mitä lisäarvoa Luonnontuottometsä voisi tuoda verrattuna nykyisin käytössä oleviin tai aiemmin esitettyihin keinoihin.

Metsä

Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella

Talousmetsien luonnonhoidon laatua on arvioitu vuodesta 1995 lähtien. Tämän raportin tarkoituksena on dokumentoida luonnonhoidon laadun arvioinnin menetelmät ja siinä tapahtuneet muutokset sekä koota yhteen edellisen runsaan 20 vuoden seurantajakson tulokset ja esittää ne havainnollisina graafeina. Raportissa tarkastellaan luonnonhoidon laatua kuvaavien muuttujien keskiarvojen tilastollista luotettavuutta vuositasolla tai pidemmillä jaksoilla.

Metsä

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2020-2021

Metsäteollisuuden alkuvuoden työtaistelut ja koronapandemian vuoksi keväällä 2020 romahtanut maailmantalouden kysyntä alentavat useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä sekä viennin yksikköhintoja tänä vuonna. Kartongin, pehmo- ja tarrapapereiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, mutta suljettavan kapasiteetin vuoksi erityisen syvän notkahduksen kokee paino- ja kirjoituspaperin tuotanto Suomessa. Myös teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, metsäsektorin työllisyys ja kannattavuus hieman heikkenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun.

Metsä

Ohjeita vesiensuojelurakenteiden toteutukseen suometsissä ja veden pidättämiseen metsäalueilla

Tässä julkaisussa annetaan ohjeita vesiensuojelurakenteiden toteutukseen ja materiaalien valintaan. Vesiensuojelurakenteiden tarkoituksena on vähentää kiintoaineen sekä typen ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin ojien kunnostuksen aikana ja sen jälkeen. Tässä julkaisussa annetaan myös esimerkkejä rakenteista, joita voi käyttää veden pidättämiseen metsäalueilla. Veden pidättämisen tarpeen on arvioitu lisääntyvän tulevassa ilmastossa.

Metsä

Metsäsektorin suhdannetiedote 2020

Alkuvuoden metsäteollisuuden lakoista johtuneet tuotantoseisokit ja koronaepidemian vuoksi heikentyvä kysyntä alentavat metsäteollisuustuotteiden tuotantomääriä Suomessa tänä vuonna. Vaikka pandemia on ainakin hetkellisesti lisännyt joidenkin metsäteollisuustuotteiden, kuten pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien, kysyntää, markkinoihin liittyvä keskeisin epävarmuustekijä on, kuinka nopeasti epidemia saadaan hallintaan ja talous normalisoituu.