Maatalous, Ympäristö

Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi, levittäminen ja annostelu

Biolaitokset käsittelevät huomattavia määriä biomassoja ympäri vuoden, mutta niistä jalostettavien lannoitevalmisteiden käyttö on mahdollista vain kasvukauden aikana. Tuotteiden varastointi valmistuksesta käyttöön on biolaitoksille ongelma ja toisaalta niiden varastointi on ongelma myös viljelijöille. Hankkeen tavoitteena oli saada tietoa orgaanisten maanparannusaineiden patteroinnista syntyvistä valumista ja selvittää keinot, joilla mahdollinen ympäristönkuormitus voidaan estää.

Maatalous

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys

Tässä julkaisussa esitetään maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus käyttäen kahta kuvitteellista esimerkkiä: suuren lypsykarjatilan oma biokaasulaitos ja viiden lypsykarjatilan yhteinen biokaasulaitos. Tilakohtaiselle laitokselle laskettiin lisäksi kasvihuonekaasujen päästövähennyspotentiaali. Tilakohtainen biokaasulaitos korvasi joko maatilan öljy- tai hakelämpölaitoksen. Biokaasusta tuotettiin lämpöä ja sähköä CHP-yksiköllä. Tuotettu lämpö korvasi kevyttä polttoöljyä tai puuhaketta ja tuotettu sähkö ostosähköä. Biokaasulaitos osoittautui öljy- ja hakelämpölaitosta kannattavammaksi, jos laitokselle saatiin investointitukea (35 %), korkeimmasta investointihinnasta huolimatta.

Maatalous

OPU-IVP -keinollisen lisääntymistekniikan soveltaminen tilaoloihin Pohjois-Savon lypsykarjatiloilla

Tässä hankeselvityksessä perehdytään keinolliseen lisääntymistekniikkaan, jolla elävästä naudasta kerätään munasoluja, joista tuotetaan koeputkialkioita eli OPU‐IVP ‐tekniikkaan. Tämä tekniikka on vähitellen noussut toisen koeputkialkiotuotantotekniikan, jossa alkiot tuotetaan teurasmunasarjoista kerätyistä munasoluista, rinnalle.

Maatalous

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Maatalouden rakennemuutos on Suomessa johtanut viime vuosikymmeninä maatilayritysten tilakoon kasvuun. Peltomarkkinoiden toimivuudella on keskeinen vaikutus maatalouden rakenteen kehitykseen ja maatalousympäristöön. Maatalouspolitiikan muutokset vaikuttavat pellonkäyttöön ja päätöksiin peltojen tuotantokäytöstä tai tuotannon ulkopuolelle pudottamisesta. Tässä selvityksessä selitetään laskelmiin perustuen maatalousyrittäjän pellonhankintaan liittyvää päätöksentekoa.

Maatalous, Talous, Yleinen

Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015

Vuosikatsaus Suomen maataloudesta ja maaseutuelinkeinoista julkaistaan tänä vuonna jo 37. kertaa. Ensimmäinen katsaus julkaistiin vuonna 1979 Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, josta tuli vuonna 2001 osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta (MTT). Vuoden 2015 alusta MTT puolestaan yhdistyi Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi. Yhdistymisen myötä tämänkertainen vuosikatsaus ilmestyy Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa

Maatalous, Metsä, Talous

Tulevaisuuden kestävä maa- ja metsätalous. Uusien ohjauskeinojen toteutettavuusarviointi

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämiseen liittyvien uusien ohjauskeinojen toteutettavuutta. Tarkastelussa oli joko täysin uusia ohjauskeinoja tai nykyisten ohjauskeinojen muunnelmia tai yhdistelmiä, jotka voisivat onnistuessaan edistää kestävää maa- ja metsätaloutta tai ratkaista nykyisen ohjauksen ongelmia.

Maatalous, Metsä, Puutarha, Ympäristö

Politiikka ja luonnonvarat

Talous- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon tarve on lisääntynyt luonnonvarojen käyttöä ohjaavassa politiikassa, koskettaen täten myös maatalous- ja metsäsektoreita. Tässä raportissa esitellään maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoittaman tutkimushankkeen ”Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi (Polkeva)” keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Hanke on toteutettu Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuosina 2012–2015.

Maatalous, Puutarha, Ruoka

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje on tarkoitettu sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia (tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät) jalostaville yrityksille apuvälineeksi ehkäistäessä ja ratkaistaessa ongelmia, joita toimija voi kohdata noudattaessaan lainsäädännön vaatimuksia. Ohjeen on tarkoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja osoittamaan asetettujen vaatimusten täyttymisen. Ohjeen tarkoitus on erityisesti opastaa yrityksiä lainsäädännön soveltamisessa.