Kala

Kutukantatavoitteellinen lohenkalastus Utsjoen sivuvesialueilla : Arviolaskelma kalastustehosta Kevojoen valtion vesien erityisillä alueilla

Julkaisun osatavoitteena oli selventää, mitä ja miten vesialueiden omistukseen, kalastusoikeuteen liittyviä tekijöitä tulee huomioida, kun kutukantatavoitteellista säätelyä toteutetaan. Esimerkkinä on Kevon luonnonpuistossa virtaava Kevojoki, vetovoimainen kalastuskohde, jossa liikkumista rajoittaa tiukat suojelumääräykset.

Kala

Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen

Tässä hankkeessa pyrittiin kehittämään kalankasvatusyritys KalaValtanen Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen (ent. RKTL) yhteistyönä hylkeenpyyntilaitteisto joka soveltuu useimpien kalanviljelylaitosten tarpeisiin. Pyyntilaite asennettiin verkkoaltaan ulkoreunalle verkkohavasta vasten siten, että verkkoaltaassa uivat viljelykalat toimivat hylkeen houkuttimina. Tällä koejärjestelyllä pyrittiin varmistamaan, että harmaahylkeet pääsevät tavoittelem

Kala

Kalan elintarvikejalostuksen sivutuotevirtojen jalostaminen kalaöljyksi

Tässä työssä selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää kalanjalostusteollisuuden elintarvikelaatuisia sivutuotevirtoja kalaöljyn tuotannossa, öljyn markkinoita ja arvioitiin toiminnan kannattavuutta. Maailmalla tuotetaan kalaöljyä noin miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa kalaöljystä on peräisin valtameristä pyydetyistä kaloista ja määrästä noin neljännes saadaan elintarvikekäyttöön menevien kalojen sivutuotevirroista.

Kala

Tenojoen kalastusmatkailu Suomessa : Kalastussäädösten vaikutuksia kalastusmatkailuun

Lohenkalastuskulttuurit muuttuivat, kun Tenojoen saavutettavuus parani ja alueelle kehittyi pikkuhiljaa perinteisen paikallisen lohenkalastuksen oheen myös kalastusmatkailuyrittäjyyttä. Vaikka nykyisin saamelaisiin luontaiselinkeinoihin katsotaan liittyväksi myös lohenkalastusmatkailu, se on kiintiöimättömänä aiheuttanut vastakkaisasetelmaa perinteisen lohenpyynnin kanssa. Kalastuskulttuurien ja säädösten muutoksissa kalastusmatkailijoiden iltaöinen lohensoutu siirtyy päivänvaloon ja on jo nähty sekin päivä, kun Tenon veneestä kalastetaan puutarhajakkaroilla istuen.

Kala

Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus

Vaelluskalakantojen hoidossa ylisiirrot ovat yksi mahdollinen toimenpide, jolla pyritään turvaamaan kutukalojen pääsy voimalaitospatojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Suomessa lohikalojen ylisiirrot ovat yleistyneet viime vuosikymmenen aikana ja ne nähdään yhtenä tukitoimenpiteenä, jolla tuetaan kalateiden toimintaa ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Yleensä tavoitteena on aikaansaada jokialueelle leimautunut ja sinne kutunousullaan takaisin pyrkivä vaelluskalasto.

Kala, Maatalous, Metsä, Puutarha, Tilasto, Yleinen

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2016

Luken Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja on kokoomajulkaisu, joka ilmestyy nyt toista kertaa. Kirjassa julkaistaan keskeisimmät Suomen ruoka- ja luonnonvaratalouden tilastotiedot linkitettynä verkkopalvelumme tilastotietokantaan. Julkaisu sisältää biotalouden ja luonnonvara-alan tilastotietoja maa- ja elintarviketaloudesta, metsäsektorilta sekä riista- ja kalataloudesta.

Kala

Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 2015

Suomen kaupallisen kalastuksen saalis mereltä oli 148 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2015. Saaliin tuottaja-arvo oli 34 miljoonaa euroa. Merialueella kaupallisesti kalastaneista 1320 kalastusyksiköstä runsas kolmannes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä, mutta läheskään kaikki eivät pystyneet arvioimaan vahinkojen määrää numeerisesti.

Kala

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015

Suomessa kasvatettiin vuonna 2015 yhteensä noin 14,9 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Koko maan ruokakalasta 83 % (12,4 milj. kg) kasvatettiin merialueilla. Kalankasvatus merialueilla on lähes yksinomaan verkkoaltaissa tapahtuvaa ruokakalan kasvatusta. Vuonna 2015 koko merialueella hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot olivat kalamäärinä yhteensä 250 000 kg ja vahinkojen arvoksi koko merialueella arvioitiin yhteensä 976 000 euroa. Noin 90 % tappioista aiheutui hylkeiden tappamista kaloista.

Kala

Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti

Valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) toteutettiin eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004–2015. Kalojen osalta ohjelmassa kehitettiin toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutettiin kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta sekä tuotettiin karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista. Tässä raportissa esitetään tiivistetysti VELMU-ohjelman kalaosion sekä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden keskeiset tulokset.

Kala

Kalakantojen tila vuonna 2015 sekä ennuste vuosille 2016 ja 2017 : Silakka, kilohaili, turska, lohi, siika, kuha ja ahven

Itämeren silakkasaalis vuonna 2015 oli 349 000 tonnia eli reilu 80 % 1980-luvun alun saalishuipusta. 1980-luvulta 2000-luvulle pääaltaan ja Suomenlahden silakkakanta heikentyi, mutta on sittemmin hiljalleen vahvistunut. Selkämeren silakkakanta on runsaslukuinen, ja saaliit ovat olleet huipputasoa. Vuonna 2015 Suomen silakkasaalis, josta 75 % saatiin Selkämereltä, oli 132 400 tonnia. Selkämeren saalis, josta suomalaisten osuus oli 96 400 tonnia, oli toiseksi suurin tarkastelujaksolla 1980–2015.