Moskovan metsäforum ja metsäsektorimessut

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Moskovassa järjestettiin 02.-05.09.2002 suuret metsäsektorin messut ”Lesdrevmash” ja samanaikaisesti pidettiin laaja metsäforum tunnukselle ”Ihminen ja metsä”. Metsäforumin työskentelyssä korostuivat Venäjän metsäsektorin nopean kehittämisen tarve, kansainvälinen yhteistyö, ekologinen näkökulma ja kaikkien sidosryhmien osallistumisen tarpeellisuus. Organisoitumisen perusmalliksi nousee metsäsektorin toiminnan toteuttaminen vertikaalisesti integroituneiden korkean jalostusasteen tuotantoon kykenevien suurten metsäteollisuusyritysten avulla. Forumin ja messujen saama laaja julkisuus sekä korkean tason poliittisten toimijoiden siihen kohdistama mielenkiinto vahvistavat myös keskeisinä järjestäjinä …

Venäjän ekologinen doktriini

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän Federaation hallitus hyväksyi 27.08.2002 luonnonvaraministeriön esittelystä pääosin pitkään valmistellun Venäjän ekologisen doktriinin. Ekologinen doktriini on 14-sivuinen asiakirja, jossa määritellään valtion ekologinen politiikkaa; tavoitteet, suunnat, tehtävät ja periaatteet pitkällä aikajänteellä. Yleisenä strategisena tavoitteena on ekosysteemien säilyttäminen sekä niiden kestävää kehitystä ja elämää turvaavien ominaisuuksien edistäminen, elämisen tason nostaminen, väestön terveydentilan ja demografisen tilan parantaminen ja maan ekologisen turvallisuuden varmistaminen. Ekologinen doktriini 280802

Kamppailu vallasta jatkuu Venäjän metsäteollisuudessa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Kamppailu metsäteollisuusyritysten omistuksesta on jatkunut ja laajentunut heinäkuun puolivälin jälkeen. Eniten esillä olevan Kotlaksen kombinaatin lisäksi myös muissa yrityksissä on käsitelty omistussuhteita. Aihe on noussut tiedotusvälineissä hyvin näkyvästi esille ja viimeisen kuukauden aikana lehdissä ja internet palvelimien kautta on julkaistu yli 100 uutista tilanteen kehityksestä. Kotlaksen kombinaatti on edelleen IPE-ryhmän hallinnassa. Yrityksen mahdollinen luovuttaminen uusille omistajille edellyttää ylempien oikeusasteiden päätöksiä. Oleg Deripaska ja Vladimir Kogan ovat …

Metsähallinnon tarkastusraportti

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Presidentin hallinnon tarkastustoiminnan päähallinto julkaisi 20.08.2002 raportin metsähallinnon tarkastuksesta. Tätä raporttia voitaneen pitää metsähallintoa koskevan tarkastustoiminnan virallisena yhteenvetona. Raportissa tuodaan suoraan esille jo monissa yhteyksissä aikaisemmin kuvatut epäkohdat. Uutta on arvostelun jyrkkyys ja se, että arvostelu koskee federaation metsähallintoa kokonaisuutena. Arvostelu kohdistuu ehkä liikaa pelkästään luonnonvaraministeriöön joissakin sellaisissa asioissa, jotka eivät ole pelkästään sen päätettävissä. Vedomosti-sanomalehti arvioi tarkastusraportin aiheuttavan uuden vaiheen kamppailussa vallasta metsien suhteen ja …

Metsäalan säädösten uudistaminen Venäjällä

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Metsästrategioiden valmistelun rinnalle etenee alan lainsäädännön ja muiden normien valmistelu. Keväällä 2002 luonnonvaraministeriö sopi duuman ympäristökomitean, ekologiakomitean ja luonnonvarakomitean kanssa vuosien 2002 – 2004 normivalmistelusta. Säädösvalmistelua koskeva suunnitelma kertoo hyvin sen, että vaikka metsäpolitiikan ratkaisut tehtäisiin alkusyksystä 2002 niin moniin uudistuksiin tarvittavien säädösten valmistuminen tapahtuu vasta vuoden 2003 lopulla tai vuonna 2004. Uudistus voi johtaa monimutkaiseen normirakenteeseen. Nykyinen yleinen metsälaki jää voimaan mutta siihen tehdään merkittäviä …

Kantoraha Venäjällä

Pertti Veijolan raportti, UM/Moskova Venäjällä tsaarinvallan aikana esim. 1890-luvulta vuoteen 1913 puun markkinahintoihin perustuva valtion metsätalous toi valtiolle nettotuloja. Neuvostoliitossa kantorahaa ei ollut tai se oli alhainen hallinnollisella päätöksellä määrätty veroluonteinen maksu metsän käytöstä. Vaikka Venäjä siirtyi markkinatalouteen 1990-luvun alussa säilyi hallinnollinen kantorahan määräytyminen, joka johti metsätalouden rahoituskriisiin budjettirahoituksen vähentyessä mutta oli edullista varsinkin vientiin suuntautuneelle yksityistetylle metsäteollisuudelle ja raakapuun viejille. Vuonna 2001 keskimääräinen kantoraha oli 18-80 ruplaa/m³. Metsänkorkoperiaatteen mukaan …

Luonnonsuojelu tavoiteohjelmassa “Venäjän ekologia ja luonnonvarat 2002-2010”

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Tavoitteena on nostaa Venäjän luonnon- ja kansallispuistojen pinta-ala 40.5 milj. ha:sta 47.2 milj. ha:iin vuoteen 2010 mennessä. Toiminta-ohjelma painottuu puistojen valvonnan kehittämiseen. Myös luonto-opastukseen ja palveluvarustukseen panostetaan. Kansallispuistoihin suunnitellaan myös metsänhoidollisia toimia puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Uhanalaisten lajien säilyttämiseksi perustetaan myös tarhaamalla ja viljelemällä populaatioita sekä perustetaan geenipankkeja. Baikalin suojelua ja Volgan alueen elvyttämistä varten on laadittu omat ohjelmansa. Ohjelma Venajan ekologia ja luonnonvarat 2002-2010 150102

Vologdan alueen metsätalous

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Vologdan alue on todennäköisesti Venäjän alueista keskimäärin olosuhteiltaan Karjalan tasavallan jälkeen lähimpänä Suomea. Alueen pinta-ala on 145 000 neliökilometriä, josta metsää on 101 000 neliökilometria eli 70 % koko alueesta. Puuston kokonaistilavuus on 1 515 miljoonaa kuutiometriä. Erikoispiirre om maataloushallinnon alaisten organisaatioiden metsien suuri osuus noin 25 %. Metsäalasta koivu-ja haapavaltaisia metsiä on yhteensä 44 %. Kuusen osuus on 31 % ja männyn 24 %. Uudistuskypsien …

Metsähallinnon kehittäminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Akateemikko A.P. Petrov esitti tällä viikolla mielenkiintoisen puheenvuoron ajankohtaisessa metsähallinnon uudistamista koskevassa keskustelussa. Hän näkee leshoosien nykyisessä kaksijakoisessa toiminnassa (liiketoiminta ja metsähallinto)monia epäkohtia. Ratkaisuksi esitetään metsätalouden aluetason kokonaisvastuun siirtämistä puunkorjuuyrityksille tai leshoosien liiketoimintaosista muodostettaville valtion liikeyrityksille. Valtion metsähallinto vastaisi metsäpolitiikasta, strategioista, normien laaadinnasta ja seurannan kontrollista. Esitetty malli edellyttää suuria muutoksia metsälainsäädäntöön. Metsahallinnon kehittaminen 121201

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.