Jaksotullauksen lakkauttaminen hankaloittaa Venäjän puunvientiä

Venäjä lakkautti kesäkuussa puun ja puutuotteiden (TN VED 44) jaksotullauksen. Muutoksen tavoitteena on lisätä metsäsektorin läpinäkyvyyttä ja tiukentaa puunviennin valvontaa. Jaksotullauksessa käytettävä ilmoitusmenettely on antanut laittomille puunviejille mahdollisuuden kontrolloimattomaan vientiin. Lisäksi perusteluna on tullin vaikeus määrittää tarkkaa vientimäärää jaksotullauksessa. Venäjän tullin analyysin mukaan myös valuuttasäännöksiä on rikottu, kun kaikkia puunviennin tuloja ei ole kotiutettu. Metsäteollisuus ry:n lausunnossa todetaan, että em. ongelmia ei esiinny Suomen ja Venäjän välisessä puukaupassa. Asetuksen todetaan …

Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

Maxim Trishkinin väitöstutkimuksessa tarkastellaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Trishkin M. (2019). Assessment of forest industries compliance to forest certification standards in northwestern Russia. https://doi.org/10.14214/df.285 Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös yhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja estämiskäytäntöjen tehokkuutta. …

Luoteis-Venäjän puuntuotanto touko-heinäkuu 2019

Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli touko-heinäkuussa 9,9 miljoonaa kuutiometriä. Puuntuotanto kasvoi 12 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuuspuun osuus touko-heinäkuun puuntuotannosta oli 91 prosenttia. Tukkipuuta tuotannosta oli 47 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia. Tammi-heinäkuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 28 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli yhdeksän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä: Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä 75-80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto. …

Venäjän puukaupan seurantajärjestelmä LesEGAIS

Julkaisu: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2019. 19 s. Sari Karvinen Tiivistelmä: Laittomat hakkuut ovat tunnustettu ongelma Venäjän metsäsektorilla ja asiantuntija-arviot niiden suuruudesta vaihtelevat 10–35 prosentin välillä hakkuista, kun virallisesti raportoitu laittomien hakkuiden osuus on alle prosentti. Vuonna 2013 Venäjän metsälakiin tehdyillä muutoksilla perustettiin sähköinen puukaupan valvontajärjestelmä ”Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny i sdelok s nei” (LesEGAIS), jonka oli tarkoitus poistaa laiton puu Venäjän markkinoil-ta kokonaan. Lisäksi säädettiin uusia vaatimuksia puutavaran …

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia

Forest areas potential for intensive sustainable forest management in Russia Eugene Lopatin Dr., Senior Scientist Intensiiviseen metsätalouteen soveltuvien alueiden määritys Venäjän alueilla, kriteereinä kasvupaikan tuottavuus, tieinfrastuktuuri ja puun kysyntä. Alkuperäinen artikkeli: Ранжирование участков лесов России по возможности внедрения методов интенсивного устойчивого лесного хозяйства Avaa tiedosto (1263 kb)

Venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen väliset vuorovaikutussuhteet

Mutanen A., Viitanen J. (2017). Venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen väliset vuorovaikutussuhteet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli id 7692. https://doi.org/10.14214/ma.7692 Tutkimuksessa tarkasteltiin venäläisen tuontipuun rajahintojen ja Suomen kantohintojen välisiä vuorovaikutussuhteita eri astetta integroituneiden aikasarjojen analyysiin soveltuvalla versiolla Granger-kausaalisuustestistä. Lisäksi luotiin kataus Suomen ja Venäjän väliseen raakapuukauppaan viime vuosikymmeninä vaikuttaneisiin tekijöihin. Puutavaralajeittainen, kuukausittainen hinta-aineisto kattoi aikavälin 1995/1–2016/11. Tilastolliset analyysit suoritettiin sekä nimellisille että reaalisille hinnoille ja koko tutkimuksen aikajänteen lisäksi …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.