Komin tasavaltaan uusi kansallispuisto Koigorodski

Komin tasavaltaan on perustettu uusi kansallispuisto ”Koigorodski”, jonka pinta-ala on 56 700 hehtaaria. Kansallispuisto on Venäjän eteläisen havumetsävyöhykkeen suurin suojeltu luonnontilainen metsäalue. Metsät ovat enimmäkseen vanhoja kuusikoita, jotka ovat olleet kokonaan talouskäytön ulkopuolella. Alueella on lähes sata harvinaista tai uhanalaista kasvilajia ja yli 20 suojeltavaa eläinlajia. Kansallispuiston merkitystä lisää sen yhteys Kirovin alueella sijaitsevaan Tulashorin luonnonsuojelualueeseen. Aloite suojelualueen perustamisesta tehtiin 90-luvun lopulla. Metsät ovat sisältyneet aikaisemmin Mondin Syktyvkarin tehtaan vuokra-alueisiin, …

Kaukoidän teollisuus pyytää alentamaan puun vientitulleja

Kaukoidän metsäteollisuus on syvässä kriisissä ja suurimmat yritykset ovat konkurssissa tai lähellä sitä, toteaa alueen metsäteollisuusliitto Daleksportles presidentin hallinnolle osoittamassaan vetoomuksessa. Liiton jäsenistö kattaa puolet Kaukoidän federaatiopiirin puunkorjuusta ja 80 prosenttia puunjalostuksesta. Daleksportlesin mukaan vuonna 2020 alalle jää jäljelle neljäsosa nykyisestä kapasiteetista, henkilöstöstä ja liikevaihdosta. Viidestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä kaksi on jo konkurssissa (Asia-Les, Arkaim), Primorsklesprom lähellä sitä, Rimbunan Hijaun tehtaat seisovat ja RFP Groupin taloustilanne on huono. Kaukoidän federaatiopiiristä on …

Biokarelia-projekti edistää monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa Biokarelia-projektissa kehitetään työkaluja, jotka edistävät monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella. Suunnitteilla on muun muassa avoimeen dataan perustuva karttapalvelu metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia varten. Luonnon biodiversiteettikeskittymät (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena. – Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä, ja niiden sammutus raja-alueella on hankalaa, toteaa projektin vetäjä, erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta. Suomen ja Venäjän erilaiset …

Metsäyhtiöt suhtautuvat myönteisesti metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä

Maxim Trishkinin väitöstutkimuksessa tarkastellaan metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin Luoteis-Venäjällä. Trishkin M. (2019). Assessment of forest industries compliance to forest certification standards in northwestern Russia. https://doi.org/10.14214/df.285 Venäjällä on noin 43 miljoonaa hehtaaria FSC (Forest Stewardship Council) -järjestelmän mukaisesti sertifioituja metsiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sertifioinnin piiriin kuuluvien ja kuulumattomien metsäyhtiöiden suhtautumista metsäsertifiointiin ja niiden näkemyksiä sertifioinnin hyödyistä sekä perusteista olla ottamatta käyttöön sertifiointijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitettiin myös yhtiöiden puunhankinnassaan käyttämien laittomien hakkuiden seuranta- ja estämiskäytäntöjen tehokkuutta. …

Metsät yhtenä aiheena kestävän kehityksen foorumissa Moskovassa

Ensimmäinen kestävän kehityksen foorumi ”Yhteinen tulevaisuus” järjestettiin Moskovassa 25.11. Foorumin keskeisinä teemoina olivat kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteiden toimeenpano ja seurannan järjestäminen Venäjällä sekä kansallisten kehityssuunnitelmien yhteensopivuus toimintaohjelman kanssa. Venäjä valmistelee parhaillaan vapaaehtoista kansallista raporttia, joka on tarkoitus esitellä vuonna 2020. Ympäristötietoisuus kasvaa Venäjällä nopeasti ja ympäristötalkoisiin osallistuu satoja tuhansia vapaaehtoisia, huomioi luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Kobylkin foorumin avauspuheenvuorossa. Foorumissa keskusteltiin muun muassa maaekosysteemien suojelusta ja uudistamisesta, metsäpalojen torjunnasta, ilmastonmuutoksen …

METAFor-hanke kehittää metsäalan opetus- ja koulutusohjelmaa Suomessa ja Venäjällä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa METAFor-hankkeessa kehitetään monitasoista opetus- ja koulutusohjelmaa metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Kolmevuotinen Multi-level Education Towards Advanced Forestry (METAFor) -hanke luottaa opetuksen ohella koulutustapahtumien ja seminaarien voimaan. Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä järjestetään yhteensä parikymmentä koulutus- ja opetustapahtumaa yliopisto-opiskelijoille, koululaisille ja metsäalan ammattilaisille. Kaikki opetusmateriaali tulee avoimeen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Suomessa opetuksen kehittämisestä vastaa Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiedekunta. Luken lisäksi hankkeeseen osallistuvat Helsingin ja Lappeenrannan yliopistot, …

Vologdan alue pyrkii jalostamaan 100 % korjatusta puusta

Vologdan alueen on määrä jalostaa 100 prosenttia korjatusta puusta vuoteen 2024 mennessä, toteaa alueen kuvernööri Oleg Kuvshinnikov. Markkinoille tullaan toimittamaan vain jalostettuja ja korkealaatuisia tuotteita. Vologdan alueen metsäteollisuus kehittyy ja uusia jalostuslaitoksia avataan vuosittain. Vuosi 2018 oli ennätyksellinen, puuta korjattiin 17,7 miljoonaa kuutiometriä ja siitä jalostettiin 75 prosenttia. Viime vuosina Vologdan alueelta on hyväksytty 23 projektia metsäalan prioriteetti-investointien listalle. Toteutuneiden investointihankkeiden myötä muun muassa sahatavaran tuotantokapasiteetti on kasvanut ja uusia …

Keskustelua sahatavaran vientitullista ja metsänvuokrasopimusten laillisuudesta

Venäjän hallituksen alaisessa laittoman puukaupan vastaisessa työryhmässä keskusteltiin puun ja sahatavaran viennistä, puukuljetusten seurannasta sekä metsänvuokrasopimusten laillisuudesta. Esiin nostettiin sahatavaran vientiin liittyvä ongelma. Vientitullien kiertämiseksi osa yrityksistä on siirtynyt viemään raakapuun sijasta karkeasti sahattua puutavaraa (vientinimike 4407), ja ilmiöstä halutaan nyt eroon. Tulli ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi väliaikaista sahatavaran vientikiintiötä sekä vientitullien yhtenäistämistä raakapuulle ja sahatavaralle. Työryhmää johtava varapääministeri Aleksei Gordejev antoi asianosaisille viranomaisille tehtäväksi valmistella ehdotusta vientitullien asettamisesta matalan jalostusasteen …

Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Venäjällä puunkorjuuyritykset maksavat valtiolle metsänkäyttömaksua, jonka suuruus on nykyisin noin euron puukuutiometrille. Metsänkäyttömaksun osuus puun omakustannushinnasta on kymmenesosa. Valtion metsätaloudesta saamien tulojen kasvattamiseksi ja metsätalouden tehostamiseksi metsänkäyttömaksun minimitaksaa ollaan muuttamassa markkinaperusteiseksi. Suunnitelman mukaan metsänkäyttömaksun suuruus tulisi perustumaan muun muassa metsänvuokraajan puunjalostuskapasiteettiin ja tuotannon jalostusasteeseen sekä metsänuudistamistöiden ja metsätienrakennuksen määrään. Suunniteltu uudistus korottaisi metsänkäyttömaksuja merkittävästi erityisesti pk-yrityksille ja voimistaisi puunkorjuun keskittymistä suuriin metsäteollisuuskonserneihin. Lue katsaus: Metsänkäyttömaksujen uudistus Venäjällä

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.