Blogiartikkelit Yleinen

Merenkäyttö muuttuu vauhdilla. Merialueen käyttö muuttaa myös ekosysteemien tilaa. Itämeren elinympäristöjen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen arvon määrittäminen auttaa ymmärtämään ekosysteemien moninaisia merkityksiä ihmisille.

Meribiologiaan ja kalatalouteen perustuva ekologinen tietämys meren tilasta yhdistetään MERIAVAIN-hankkeessa taloustieteelliseen tutkimukseen ihmistoimintojen ja suojelun taloudellisesta arvosta. Näin ihmistoiminnan vaikutuksia Itämereen voidaan tarkastella sekä suojelun että merenkäytön arvon näkökulmista.

Ekosysteemit tuottavat ruokaa ja virkistysmahdollisuuksia

Mikä merkitys ja arvo Itämeren ekosysteemeillä ja niiden käytöllä on ihmisille? Kaloista saatava ruoka ja meriluonnon virkistyskäyttö ovat esimerkkejä meriekosysteemipalveluista. Näiden palveluiden ja hyödykkeiden taloudellinen arvo voidaan arvioida ympäristötaloustieteen keinoin.

Luonnon vaikutusta ihmisten hyvinvointiin kuvataan ekosysteemipalveluiden käsitteen avulla. Ekosysteemien ekologista arvoa voidaan mitata muun muassa lajien monimuotoisuutta kuvaavilla indikaattoreilla.

Itämeren elinympäristöt elävät vuorovaikutteisessa suhteessa keskenään. Esimerkiksi meriajokasniityt tarjoavat ravintoa useille ravintoverkon eliöille, sitovat hiilidioksidia ja voivat suojata rannikoita myrskyn vaikutuksilta. Sinisimpukat ovat tärkeää ravintoa monille eläimille ja puhdistavat Itämeren vettä suodattamalla sitä. Rakkohauruyhteisöt tuottavat suojaa ja ravintoa useille kalalajeille ja edesauttavat kalataloutta. Nämä terveen luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut vähentävät muun muassa rakentamiseen, rehevöitymisen hoitoon ja ravinnontuotantoon käytettyjä kustannuksia.

Luonnon tarjoamien palveluiden ja niiden arvon selvittäminen on tärkeää, jotta ihmistoimintojen ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. Ympäristömuutosten taloudellisen arvon selvittäminen tuottaa tietoa siitä, kannattaako jokin ympäristöä muuttava hanke toteuttaa, minkälainen ympäristönsuojelutavoite on järkevä tai mihin ympäristöongelmaan suojeluvaroja kannattaa suunnata ensimmäiseksi.

Ekosysteemipalveluiden käsitteellä tai niiden taloudellisella arvottamisella ei pyritä tuotteistamaan luontoa tai asettamaan sille hintaa. Sen sijaan tavoitteena on saada luontoon kohdistuvat vaikutukset yhteismitallisiksi muiden vaikutusten kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointia voitaisiinkin kehittää huomioimaan entistä paremmin ympäristömuutosten taloudellinen arvo, ja verrata sitä hankkeen tuottamaan rahalliseen hyötyyn.

Itämeren ympäristönsuojelu kannattaa myös taloudellisesti

Meriluonnon suojelu ei välttämättä edellytä valintoja ekologisen ja taloudellisen hyödyn välillä. Itämeren tilan parantaminen lisää meriympäristön houkuttelevuutta virkistyskäytön kannalta. Kun Itämeren virkistyskäyttömahdollisuudet parantuvat, myös kansalaisten hyvinvointi lisääntyy. Puhdas meriluonto on edellytys kestävän vesistömatkailun kehittämiselle. Vesistömatkailun avulla voidaan saavuttaa sosiaalista hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Lisäksi kalakantojen kestävä hoito tuo taloudellista hyvinvointia paitsi ammattikalastajille, myös virkistyskäyttöarvoja vapaa-ajankalastajille.

Suojelutoimenpiteillä voidaan sekä parantaa meren tilaa että lisätä taloudellista hyvinvointia. Suojelematta jättäminen saattaa nimittäin aiheuttaa suurempia haittoja kuin suojelutoimenpiteet maksaisivat.

Ympäristönsuojelu on siten monesti kannattavaa myös taloudellisesta näkökulmasta. Esimerkiksi päästölähteiden rajoittaminen tai alueiden suojaaminen voi olla edullisempaa kuin ekosysteemien puhdistaminen ja ennallistaminen jälkikäteen. Ympäristönsuojelun kustannuksia ja hyötyjä verrattaessa myös luontoon kohdistuvat vaikutukset tulisi tällöin arvioida rahallisina.

Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteisessä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa MERIAVAIN-hankkeessa tunnistetaan ja kuvataan merien avainelinympäristöjen tuottamia ekosysteemipalveluita ja määritetään niiden taloudellinen arvo.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *